Τελ. ενημέρωση:

   30-Mar-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, 556-562

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική μελέτη της αγγειογενετικής δραστηριότητας ελεύθερων μοσχευμάτων
στην αποκατάσταση πειραματικού ελλείμματος ουρήθρας σε κονίκλους

Α. Καμπούρη,1,4 Σ. Γαρδίκης,1 Α. Γιατρομανωλάκη,2 Π. Υψηλάντης,3 Σ. Μποταΐτης,3
Σ. Περεντέ,3 Ε. Ευσταθίου,3 Σ. Αντύπας,4 Α. Πολυχρονίδης,3 Ε. Συβρίδης,2 Κ. Σιμόπουλος1,3

1Παιδοχειρουργική Κλινική,
2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
3Β΄ Χειρουργική Κλινική και Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη,
4Α΄ Παιδοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πειραματικής μελέτης ήταν η εκτίμηση της αγγειογενετικής δραστηριότητας ελεύθερου μοσχεύματος πόσθης, καθώς και μοσχευμάτων βλεννογόνου στόματος και ουροδόχου κύστης, στην αποκατάσταση ελλείμματος ουρήθρας σε κονίκλους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν 28 αρσενικά, λευκά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας, τα οποία χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (Ο, A, B και Γ). Στις ομάδες Α, Β και Γ, στο κοιλιακό τμήμα της ουρήθρας δημιουργήθηκε έλλειμμα. Η βλάβη αποκαταστάθηκε με ουρηθροπλαστική τύπου onlay, χρησιμοποιώντας ελεύθερο μόσχευμα πόσθης στην ομάδα Α (n=6) και μοσχεύματα βλεννογόνου στόματος και ουροδόχου κύστης στις ομάδες Β (n=6) και Γ (n=6), αντίστοιχα. Στην ομάδα Ο (ομάδα ελέγχου, n=4) έγινε απλή ουρηθροτομή και σύγκλειση. Την 21η μετεγχειρητική ημέρα τα ζώα υποβλήθηκαν σε ευθανασία. Η αγγειογενετική δραστηριότητα εξετάστηκε με τη βοήθεια της ανοσοϊστοχημικής μεθόδου-τεχνικής αλκαλικής αντι-αλκαλικής φωσφατάσης (APAAP) και με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CD31. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση της δοκιμασίας one-way ANOVA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση τιμή±SD της αγγειογένεσης ανά οπτικό πεδίο σε μεγέθυνση x200 ήταν για την ομάδα Ο: 34,16±4,12, την ομάδα Α: 61,72±6,42, την ομάδα Β: 94,33±6,44 και την ομάδα Γ: 91,50±7,22. Η στατιστική ανάλυση έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων Α και Β, καθώς και μεταξύ των ομάδων Α και Γ (Ρ<0,001). Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε να υπάρχει μεταξύ των ομάδων Β και Γ (Ρ>0,5).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η βιωσιμότητα των βλεννογονικών μοσχευμάτων στόματος και ουροδόχου κύστης στην αποκατάσταση ελλείμματος ουρήθρας αποδεικνύεται να είναι καλύτερη από αυτή του ελεύθερου μοσχεύματος πόσθης, λόγω της υψηλότερης αγγειογενετικής δραστηριότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειογένεση, Βλεννογόνος ουροδόχου κύστης, Βλεννογόνος στόματος, Δέρμα πόσθης, Έλλειμμα ουρήθρας, Κόνικλος, Μόσχευμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής