Τελ. ενημέρωση:

   12-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004, 472-479

ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΑ

Η διείσδυση των ελληνικών ερευνητικών εργασιών
στην παγκόσμια βιβλιογραφία κατά κλάδο θετικών επιστημών

Η. Σκαλκίδης,1 Α.Ε. Γερμενής,2 Ν. Πατσόπουλος,2 Δ. Τριχόπουλος1
1Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχετικής διείσδυσης των ερευνητικών εργασιών, που προέρχονται από ελληνικά ιδρύματα, στην παγκόσμια βιβλιογραφία, κατά κλάδο των θετικών επιστημών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων του Institute for Scientific Information® (ISI) και η διαδικασία αναζήτησης που υπάρχει στις ιστοσελίδες του. Καταμετρήθηκαν οι δημοσιεύσεις, που έχουν γίνει, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1994-2003, στα 30 περιοδικά με το μεγαλύτερο δείκτη επιρροής (impact factor, IF) καθεμιάς από τις 50 ευρύτερες επιστημονικές κατηγορίες. Σε αυτά τα σημαντικότερα από τα περιοδικά κάθε κατηγορίας, εντοπίστηκαν και καταμετρήθηκαν οι ελληνικές δημοσιεύσεις. Η σύγκριση της διείσδυσης των ελληνικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, έγινε με τη χρήση ενός νέου δείκτη (δείκτης ελληνικής συμβολής, ΔΕΣ), ο οποίος ορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού (‰) των ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο των δημοσιεύσεων στα 30 σημαντικότερα περιοδικά κάθε επιστημονικής κατηγορίας επί το IF καθενός από αυτά τα περιοδικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι 20.528 ελληνικές δημοσιεύσεις αντιπροσωπεύουν το 4,73‰ των συνολικών δημοσιεύσεων της δεκαετίας 1994-2003 στα παραπάνω περιοδικά του ISI (4.340.793 εργασίες). Οι ειδικότητες της Ιατρικής αντιπροσωπεύουν >55% του συνόλου των δημοσιεύσεων, με την Ογκολογία και το Κυκλοφορικό Σύστημα να κατέχουν προέχουσα θέση. Η υπεροχή αυτή των δημοσιεύσεων της Ιατρικής, που προέρχονται από ελληνικά ιδρύματα, αλλά και των συγκεκριμένων ειδικοτήτων της, επιβεβαιώνεται, όταν, με τη βοήθεια του ΔΕΣ, συνεκτιμάται στη σύγκριση και ο IF των περιοδικών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διείσδυση των ελληνικών εργασιών στην παγκόσμια βιβλιογραφία είναι αξιόλογη, αν συνεκτιμηθεί ο πληθυσμός της χώρας, αλλά επιδέχεται σημαντική βελτίωση. Μεταξύ όλων των εργασιών στο διεθνή επιστημονικό τύπο, οι ιατρικού χαρακτήρα δημοσιεύσεις εκπροσωπούν περισσότερο από το 55% από το συνόλου ή του ποιοτικά σταθμισμένου συνόλου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις, Απαιτήσεις, Ποιότητα οδοντιατρικής περίθαλψης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής