Τελ. ενημέρωση:

   12-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004, 437-444

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντιλήψεις και απαιτήσεις νοσοκομειακών γιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων του λεκανοπεδίου Αττικής
για την ποιότητα παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης

Μ. Κομπόλη-Κοντοβαζαινίτη, Α. Καρύδης, Δ. Χατζηγεωργίου, Β. Πανής
Κλινική Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων και των απαιτήσεων νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής για την παρεχόμενη οδοντιατρική περίθαλψη, καθώς και των κριτηρίων που τίθενται για την επιλογή του οδοντιάτρου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 203 νοσοκομειακοί γιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, του λεκανοπεδίου Αττικής, 120 άνδρες και 83 γυναίκες. Σε κάθε γιατρό δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια 14 ερωτήσεων, ένα που αφορούσε στις απαιτήσεις από την οδοντιατρική περίθαλψη και ένα που αφορούσε στις αντιλήψεις για την ποιότητα της παρεχόμενης οδοντιατρικής περίθαλψης. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες τύπου Likert. Τα χαρακτηριστικά ταξινομήθηκαν σε 4 κατηγορίες, που αφορούσαν στην ασφάλεια, στην ανταπόκριση, στην αξιοπιστία και στην ενσυναίσθηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι γιατροί θεώρησαν την τήρηση των κανόνων αντισηψίας και αποστείρωσης ως την πλέον σημαντική ιδιότητα που πρέπει απαραίτητα να διαθέτει ο οδοντίατρος. Υπήρξε στατιστικά σημαντική υπεροχή στην προτίμηση για ειδικευμένο οδοντίατρο με μεταπτυχιακές σπουδές (Ρ<0,01). Οι νοσοκομειακοί γιατροί τοποθέτησαν στην κορυφή των προτιμήσεών τους τις απαιτήσεις που αφορούν στην αξιοπιστία (επιστημονική κατάρτιση) και ακολούθησαν οι απαιτήσεις για ασφάλεια, ανταπόκριση και ενσυναίσθηση. Όσον αφορά στις αντιλήψεις των νοσοκομειακών γιατρών από την παρεχόμενη οδοντιατρική περίθαλψη στα ιδιωτικά ιατρεία, ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την τήρηση των κανόνων αποστείρωσης και αντισηψίας, αλλά μέτρια ικανοποιημένοι από τα άλλα χαρακτηριστικά. Το 19,31% των γιατρών του δείγματος είχε παραπεμφθεί από τον οδοντίατρό του σε ειδικευμένο οδοντίατρο. Οι γιατροί ήταν ικανοποιημένοι από τις ιδιότητες που αφορούν στην ασφάλεια, αλλά ήταν μέτρια ικανοποιημένοι από τις άλλες 3 κατηγορίες. Υπήρχε στατιστικά πολύ σημαντική απόκλιση μεταξύ των απαιτήσεων των νοσοκομειακών γιατρών από τον οδοντίατρο σε σχέση με την παρεχόμενη οδοντιατρική περίθαλψη για όλες τις ιδιότητες που εξετάστηκαν (Ρ<0,01). Μεγαλύτερο χάσμα ποιότητας παρατηρήθηκε αναφορικά με την αξιοπιστία και ακολουθούσαν η ανταπόκριση και η ενσυναίσθηση, ενώ η μικρότερη απόκλιση παρατηρήθηκε στην ασφάλεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Η αξιοπιστία (επιστημονική κατάρτιση) αποτελεί τον πλέον σημαντικό τομέα που επιθυμεί ο γιατρός-οδοντιατρικός ασθενής να του προσφέρει απαραίτητα ο οδοντίατρος. Ακολουθούν στη σειρά προτίμησης η ασφάλεια, η ανταπόκριση και η ενσυναίσθηση. (β) Η εξειδίκευση δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής του οδοντιάτρου. (γ) Οι γιατροί-ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από την ασφάλεια που τους παρέχεται κατά την οδοντιατρική τους περίθαλψη. Υπάρχει όμως μεγάλο χάσμα ποιότητας οδοντιατρικών υπηρεσιών ως προς την ενσυναίσθηση, την ανταπόκριση και την αξιοπιστία. (δ) Οι γιατροί είναι ανενημέρωτοι σχετικά με την ουλίτιδα, την τερηδόνα και τις μεθόδους πρόληψής τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις, Απαιτήσεις, Ποιότητα οδοντιατρικής περίθαλψης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής