Τελ. ενημέρωση:

   12-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004, 422-429

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας
σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς ηλικίας >50 ετών

Π. Καλοχαιρέτης, Α. Δρούζας, Ι. Μακρυνιώτου, Σ. Ζερμπαλά,
Η. Βλάμης, Ν. Αρβανίτης, Κ. Φίλη, Κ. Μπλέτσα, Χ. Ιατρού

Νεφρολογικό Τμήμα «Γ. Παπαδάκης», Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Οι διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας είναι συχνές στους χρόνια αιμοκαθαιρόμενους (ΑΜΚ) ασθενείς, συνήθως είναι ήπιες και ασυμπτωματικές, ενώ η συχνότητά τους αυξάνει προϊούσης της ηλικίας. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας σε επιλεγμένο (ηλικία >50 ετών) πληθυσμό χρόνια ΑΜΚ ασθενών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκε η θυρεοειδική λειτουργία 109 ΑΜΚ ασθενών, 61 ανδρών (Α) και 48 γυναικών (Γ), ηλικίας 67,5±8,8 ετών (51.85) και υπό ΑΜΚ για 57,7±52 μήνες (9.250). Κανένας ασθενής δεν είχε ιστορικό θυρεοειδοπάθειας, δεν ελάμβανε φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης ή έπασχε από λοίμωξη (ή άλλη νόσο) κατά τη μελέτη. Από τους ασθενείς αυτούς, ελήφθη αίμα πριν από την πρώτη συνεδρία της εβδομάδας και προσδιορίστηκαν (με ραδιοανοσολογική μέθοδο, RIA) οι FT3, FT4, TSH και τα αντισώματα αντι-Tg και αντι-TPO.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (α) Υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό [TSH<0,3 μIU/mL με φυσιολογικά επίπεδα FT3 (1,6.4,3 pg/mL) και FT4 (0,6.1,9 ng/dL)] παρουσίασαν 2 άρρενες (1,83%), (β) 2 ασθενείς (1 Α και 1 Γ, 1,83%) εμφάνισαν έκδηλο υποθυρεοειδισμό με υψηλή TSH και χαμηλά επίπεδα FT3 και FT4 και (γ) 10 ασθενείς (8 Γ και 2 Α, 9,17%) παρουσίασαν υψηλές τιμές TSH (>4 μIU/mL) και φυσιολογικά επίπεδα FT3 και FT4, γεγονός που τους κατατάσσει στην κατηγορία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού. Τέλος, αυξημένα επίπεδα αντι-Tg (>100 IU/mL) και αντι-TPO (>10 IU/mL) εμφάνισαν 8 (7,34%) και 10 (9,17%) ασθενείς, αντίστοιχα. Οι γυναίκες παρουσίασαν, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, υψηλότερο ποσοστό παθολογικά υψηλών τιμών TSH από τους άνδρες (18,75% έναντι 4,92%, x2=5,24, P<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σημαντικό ποσοστό (12,83%) του επιλεγμένου πληθυσμού ΑΜΚ ασθενών της μελέτης εμφάνισε διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, γεγονός που καθιστά επιθυμητό τον προληπτικό έλεγχο αυτών των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, Διαταραχές θυρεοειδικής λειτουργίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής