Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2004, 385-390

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H επικοινωνία στην ιατρική εκπαίδευση
Zήτημα ανάγκης ή άκαιρη πολυτέλεια;

Ε. Παναγοπούλου, Α. Μπένος
Eργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει έναν κριτικό σχολιασμό και μια συζήτηση της σημασίας της επικοινωνίας στην ιατρική εκπαίδευση. Μετά από τη συνοπτική παρουσίαση μελετών που αποδεικνύουν τη σημασία της επικοινωνίας στην καθημερινή ιατρική πρακτική, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές επικοινωνίας και γίνεται μια εισαγωγή στις επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση του ιατρικού ρόλου. Τέλος, η εργασία παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις ενσωμάτωσης της επικοινωνίας στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής.

Λέξεις ευρετηρίου: Επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, Ιατρική εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής