Τελ. ενημέρωση:

   11-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2004, 354-362

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες
ενός Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη βόρεια Ελλάδα

Μ. Καμπάνταη, Δ. Νιάκας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών ενός Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, καθώς και η διερεύνηση των κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με αυτή.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου (Μάρτιος.Μάιος 2002), για τους οποίους υπήρχε καταγραφή του τηλεφώνου τους στα σχετικά αρχεία ασθενών, ήταν επιλέξιμοι για εισαγωγή στη μελέτη (n=272). Για την εκτίμηση της ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε με τηλεφωνική συνέντευξη. Η ικανοποίηση μετρήθηκε σε τρεις βασικές διαστάσεις, που περιελάμβαναν την υποδομή και τις διοικητικο-διαχειριστικές διαδικασίες, τις ιατρικές-παραϊατρικές υπηρεσίες (κλινικό έργο) και το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης στην υγεία των χρηστών, όπως γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους. Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε υπόδειγμα πολλαπλής εξάρτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα 272 άτομα του δείγματος δέχθηκαν να συμμετάσχουν 250 (ποσοστό συμμετοχής 92%). Η ικανοποίηση των χρηστών ήταν υψηλή στους τομείς της υποδομής και των παρεχομένων διοικητικών υπηρεσιών και ακόμη περισσότερο στο κλινικό έργο. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο υγείας του ασθενούς, αυτό βελτιώθηκε αρκετά μετά τις επισκέψεις στο Κέντρο. Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το βαθμό ικανοποίησης υπάρχουν μόνο σε δύο μεταβλητές, τον τόπο διαμονής (οι διαμένοντες στην ύπαιθρο είχαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης) και το επίπεδο εκπαίδευσης των χρηστών (τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είχαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης). Επίσης, η ικανοποίηση από το κλινικό έργο δείχνει να έχει θετική συσχέτιση με το αποτέλεσμα της υγείας, όπως το αντιλαμβάνονται οι ασθενείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτίμηση της γνώμης των χρηστών ειδικά σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας είναι δυνατή με τη χρήση της τηλεφωνικής συνέντευξης, η οποία μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία στοιχείων με χαμηλό κόστος. Η μέθοδος αυτή είναι πιθανό να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία οφείλει να απασχολήσει τόσο τους διοικούντες, όσο και τους επαγγελματίες του συστήματος υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ερωτηματολόγιο, Ικανοποίηση ασθενούς, Ποιότητα, Τηλεφωνική έρευνα, Υπηρεσίες ψυχικής υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής