Τελ. ενημέρωση:

   11-Nov-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2004, 344-353

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίδραση της χρονίας άσκησης στον τροχό στη σύσταση
σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών
στο σκελετικό μυ και στην καρδιά επιμύων

M.Γ. Νικολαΐδης, A. Πετρίδου, Β. Μούγιος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις της χρονίας άσκησης στον τροχό στη σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών στο σκελετικό μυ και στην καρδιά επιμύων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έντεκα αρσενικοί επίμυες της φυλής Wistar ασκήθηκαν αυθόρμητα σε τροχό για 8 εβδομάδες. Ο υποκνημίδιος μυς και η καρδιά τους, καθώς και τα ίδια όργανα 14 αγύμναστων επιμύων, αναλύθηκαν ως προς τη σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών τους με συνδυασμό χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας και αέριας χρωματογραφίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο υποκνημίδιος μυς των προπονημένων πειραματοζώων παρουσίασε αξιοσημείωτα χαμηλότερη συγκέντρωση τριακυλογλυκερολών (αν και όχι στατιστικά σημαντική). Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων του μυός βρέθηκαν σημαντικά χαμηλότερα στους προπονημένους επίμυες. Η υπολογισμένη δραστικότητα της ελονγκάσης βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη, ενώ η δραστικότητα της Δ9-δεσατουράσης σημαντικά χαμηλότερη στους προπονημένους μυς. Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων ήταν επίσης χαμηλότερα στην καρδιά των προπονημένων πειραματοζώων. Το προφίλ λιπαρών οξέων των φωσφολιπιδίων του σκελετικού μυός και της καρδιάς προσαρμόστηκε στην άσκηση με παρόμοιο τρόπο, ενώ οι περισσότερες αλλαγές στο προφίλ λιπαρών οξέων των τριακυλογλυκερολών ήταν εξαρτημένες από τον ιστό. Κρίνοντας από τις τιμές των μεγεθών επίδρασης και από τις ποσοστιαίες διαφορές μεταξύ προπονημένων και απροπόνητων πειραματοζώων, υπήρξαν πολλές σημαντικές επιδράσεις της χρονίας άσκησης στο σκελετικό μυ και στην καρδιά των πειραματοζώων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μακρόχρονη άσκηση στον τροχό τροποποίησε το προφίλ λιπαρών οξέων των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών του σκελετικού μυός και της καρδιάς επιμύων, και, επομένως, μπορεί να θεωρείται τροποποιητής του προφίλ λιπαρών οξέων των ιστών.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσκηση, Καρδιά, Μεταβολισμός λιπιδίων, Προφίλ λιπαρών οξέων, Σκελετικός μυς, Τρέξιμο στον τροχό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής