Τελ. ενημέρωση:

   13-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(3), Μάϊος-Ιούνιος 2004, 281-288

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Επίπεδο γνώσης και συμπεριφοράς
ως προς τη στοματική υγεία νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής

Μ. Κομπόλη-Κοντοβαζαινίτη, Α. Καρύδης, Δ. Χατζηγεωργίου
Τμήμα Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων και της συμπεριφοράς ως προς τη στοματική υγεία νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίοι αφενός συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για την υγεία γενικά, αλλά και τη στοματική υγεία ειδικότερα, και αφετέρου αντιμετωπίζουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται οδοντιατρικά προβλήματα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό αποτέλεσαν 203 νοσοκομειακοί γιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, του λεκανοπεδίου Αττικής, 120 άνδρες και 83 γυναίκες. Δόθηκε ερωτηματολόγιο 19 ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, που αφορούσαν στις συνήθειες, στη συμπεριφορά και στις γνώσεις των νοσοκομειακών γιατρών ως προς τη στοματική υγεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των γιατρών (58,6%) επισκέπτεται τον οδοντίατρο όταν πονάει ή έχει κάποιο πρόβλημα, ενώ οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν τις προληπτι- κές επισκέψεις σε σχέση με τους άνδρες (Ρ<0,01). Το 31,5% των γιατρών χρησιμοποιεί οδοντικό νήμα. Οι γυναίκες και τα άτομα ηλικίας 26-35 ετών εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης οδοντικού νήματος σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους και τις μεγαλύτερες ηλικίες (Ρ<0,01 και Ρ<0,001, αντίστοιχα). Ο κάθετος και ο τυχαίος τρόπος βουρτσίσματος εφαρμόζονται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων γιατρών (32,5% και 28,1%, αντίστοιχα). Οι δύο ενδεδειγμένες μέθοδοι βουρτσίσματος (Bass και κυκλική) χρησιμοποιούνται από το 29,0%, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (71,0%) εφαρμόζει μη ενδεδειγμένες μεθόδους (οριζόντια, κάθετη και τυχαία). Οι γιατροί που ήταν ενημερωμένοι και εφάρμοζαν σωστές τεχνικές βουρτσίσματος, αφιέρωναν περισσότερο χρόνο για τη στοματική υγιεινή (Ρ<0,001). Το 27,6% των γιατρών που ρωτήθηκαν δεν γνωρίζουν ότι στόχος της στοματικής υγιεινής είναι ο έλεγχος των μικροβίων και η απομάκρυνσή τους από την περιοχή των ούλων. Οι άνδρες αποδίδουν την απώλεια των δοντιών στο γήρας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες (Ρ<0,001). Ποσοστό 7,9% των γιατρών δεν έχει αντιληφθεί τη σημασία της αιμορραγίας των ούλων και τη θεωρεί τυχαίο ή φυσιολογικό φαινόμενο ή πιστεύει ότι προκαλείται από το βούρτσισμα, ενώ η οριακή πλειοψηφία (52,2%) αναγνωρίζει τη σημασία της στοματικής υγιεινής για την πρόληψη και θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. Η πλειοψηφία επίσης (53,7%) πιστεύει ότι η περιοδοντική νόσος είναι κληρονομική και αυτό γιατί δεν έχει περάσει στη συνείδηση των γιατρών η μικροβιακή αιτιολογία της νόσου και η δυνατότητα πρόληψης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (α) Το επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς των εξετασθέντων νοσοκομειακών γιατρών δεν ήταν το αναμενόμενο. (β) Οι νοσοκομειακοί γιατροί που εξετάστηκαν δεν έχουν αποδεχθεί και δεν εφαρμόζουν στο σύνολό τους προληπτικά μέτρα για τα στοματικά νοσήματα. (γ) Επικρατεί σύγχυση για τη μικροβιακή αιτιολογία και την εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώση - Περιοδοντική νόσος - Πληροφόρηση - Στοματική υγεία - Στοματική υγιεινή - Συμπεριφορά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής