Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(3), Μάϊος-Ιούνιος 2004, 267-273

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπτωση και μοριακός χαρακτηρισμός του HHV-8 στο σάρκωμα Kaposi σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση νεφρού

Γ. Ζαββός,1 Ι. Παπακωνσταντίνου,1 Μ. Γαζούλη,2 Β. Μεταξά-Μαριάτου,3 Ι. Μπόκος,1 Π. Αραπαντώνη-Δαδιώτη,4 Κ. Γιασλακιώτης,4 Γ. Νασιούλας,3 Α. Κωστάκης1
1 Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, «Λαϊκό» Νοσοκομείο, Αθήνα
2 Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3 Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Βιολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία»-«Αντώνης Παπαγιάννης», Αθήνα
4 Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά», Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η επίπτωση του σαρκώματος Kaposi (ΣΚ) στους μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι κατά πολύ υψηλότερη συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Η υποβοηθούμενη από την ανοσοκαταστολή εκδήλωση ΣΚ στις μεταμοσχεύσεις μπορεί να σχετίζεται τόσο με την πιθανή παρουσία του HHV-8 στους ασθενείς πριν από τη μεταμόσχευση, ειδικά στις περιοχές που θεωρούνται ενδημικές, όσο και με τον αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού μέσω προσβεβλημένων μοσχευμάτων. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της συσχέτισης του HHV-8 με την ανάπτυξη ΣΚ στους Έλληνες ασθενείς ύστερα από μεταμόσχευση νεφρού και ο μοριακός χαρακτηρισμός του ΗΗV-8 με ανάλυση των πολυμορφικών περιοχών των γονιδίων ORF-26 και ORF-Κ1.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν δείγματα αίματος ή ιστών ασθενών με νεφρικό μόσχευμα, οι οποίοι ανέπτυξαν ΣΚ, και δείγματα μεταμοσχευμένων ασθενών που δεν ανέπτυξαν ΣΚ. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ασθενών με κλασικό ΣΚ, ασθενών με AIDS-σχετιζόμενο ΣΚ και δείγματα υγιών ατόμων. Η ανίχνευση του HHV-8 πραγματοποιήθηκε με ένθετη PCR (nested) και επιβεβαιώθηκε με προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας. Η γονοτυπική ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε με προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας πολυμορφικών περιοχών των γονιδίων ORF-26 και ORF-Κ1.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18 από τους 1055 μεταμοσχευμένους ασθενείς κατά την περίοδο 1983-2001 ανέπτυξαν ΣΚ. DNA του ΗΗV-8 ανιχνεύτηκε σε 93,3% των μεταμοσχευμένων ασθενών με ΣΚ, σε 10% των μεταμοσχευμένων ασθενών χωρίς ΣΚ και σε 100% των ασθενών με κλασικό και AIDS-σχετιζόμενο ΣΚ που εξετάστηκαν και σε ποσοστό 16,7% στα υγιή άτομα. Όσον αφορά στο μοριακό χαρακτηρισμό του HHV-8, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια πιθανή συσχέτιση του C3 γονότυπου με το ΣΚ μετά από μεταμόσχευση νεφρού, του Α4 με το AIDS-σχετιζόμενο ΣΚ και του A1 με το κλασικό ΣΚ. Τα στελέχη HHV-8 που ανιχνεύτηκαν στα άτομα χωρίς ΣΚ κατανέμονται στους C1, C3 και A1 γονότυπους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το 1,7% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού ανέπτυξαν ΣΚ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο C3 γονότυπος του HHV-8 σχετίζεται με την ανάπτυξη ΣΚ σε αυτές τις περιπτώσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: ΗΗV-8 - Mεταμόσχευση νεφρού - Σάρκωμα Kaposi.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής