Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(3), Μάϊος-Ιούνιος 2004, 262-266

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχετίζεται η βαρύτητα της γαστρορραγίας με το Helicobacter pylori ή με την προηγηθείσα λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών;

Ι. Κυρλαγκίτσης,1 Α. Λαζαρίδου,2 Α. Μελιδώνης,3 Σ. Καραγιαννόπουλος3
1 Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, 2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 3 Α΄ Παθολογικό Τμήμα, «Τζάνειο» Νοσοκομείο, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της επίδρασης της λοίμωξης από Helicobacter pylori, καθώς και της προηγηθείσας λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAIDs), στη βαρύτητα και την έκβαση της γαστρορραγίας.

ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν όλες οι περιπτώσεις με γαστρορραγία που νοσηλεύτηκαν στην 3η Παθολογική Κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 1997. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Α και Β), ανάλογα με το αν έγινε μετάγγιση αίματος ή όχι, και υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση. Για τη διάγνωση της λοίμωξης από H. pylori χρησιμοποιήθηκαν ορολογικές δοκιμασίες. Στις δύο ομάδες μελετήθηκαν η λοίμωξη από H. pylori και η λήψη NSAIDs ως δυνητικοί παράγοντες βαρύτητας της αιμορραγίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από το σύνολο των 58 ασθενών, 22 ανήκαν στην ομάδα Α και 36 στην ομάδα Β. Η συχνότητα λοίμωξης από H. pylori και η λήψη NSAIDs δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων Α και Β (19/ 22 έναντι 29/36, Ρ=NS για το H. pylori) και (13/22 έναντι 24/36, Ρ=NS για τη λήψη NSAIDs). Περιπτώσεις με πολλαπλές ενδοσκοπικές βλάβες δεν είχαν συχνότερα τους παράγοντες αυτούς, συγκρινόμενοι με ασθενείς με μονήρεις βλάβες. Οι ασθενείς της ομάδας Α είχαν ενδοσκοπικά ευρήματα υψηλού κινδύνου για επανεμφάνιση αιμορραγίας (ορατό αγγείο, θρόμβος) συχνότερα από τους αρρώστους της ομάδας Β (8/18 έναντι 3/35, Ρ=0,0042). Στο σύνολό τους, οι ασθενείς με τα προαναφερθέντα ενδοσκοπικά ευρήματα δεν είχαν λοίμωξη από H. pylori και δεν ανέφεραν λήψη NSAIDs συχνότερα από ασθενείς χωρίς τέτοια ευρήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η λοίμωξη από H. pylori και η προηγηθείσα λήψη NSAIDs δεν σχετίζονται με τη βαρύτητα της γαστρορραγίας. Αντιθέτως, τα ενδοσκοπικά ευρήματα βαρύτητας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες έκβασης της αιμορραγίας από πεπτικό έλκος.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού - Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής