Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(3), Μάϊος-Ιούνιος 2004, 253-261

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το όψιμο ισχαιμικό preconditioning μειώνει τη βλάβη του νωτιαίου μυελού μετά από αποκλεισμό της κατιούσας θωρακικής αορτής

Ι.Κ. Τούμπουλης,1 Κ.Ε. Αναγνωστόπουλος,1 Β.Δ. Μαλάμου-Μήτση2
1 Καρδιοχειρουργική Κλινική, 2 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΣΚΟΠΟΣ Το ισχαιμικό preconditioning έχει βρεθεί ότι προστατεύει διάφορα όργανα από μια επόμενη μεγαλύτερη ισχαιμία. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε εάν το όψιμο ισχαιμικό preconditioning μειώνει τη βλάβη του νωτιαίου μυελού μετά από αποκλεισμό της κατιούσας θωρακικής αορτής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν 24 χοίροι βάρους 27-30 kg. Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες. Στην ομάδα Ι (n=4), τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε ψευδή επέμβαση, στην ομάδα ΙΙ (n=4) σε αποκλεισμό της αορτής για 20 min, στην ομάδα ΙΙΙ (n=8) σε αποκλεισμό για 35 min και στην ομάδα IV (n=8) σε αποκλεισμό για 20 min και μετά από 48 ώρες σε αποκλεισμό για 35 min (όψιμο preconditioning). Ο αποκλεισμός της αορτής επιτεύχθηκε με δύο μπαλόνια αποκλεισμού της αορτής, που τοποθετήθηκαν υπό ακτινοσκόπηση στο Θ6-Θ8 διάστημα και στο διχασμό της αορτής. Η νευρολογική εκτίμηση έγινε σύμφωνα με την κλίμακα του Tarlov (0-4) στις 24, 48 και 120 ώρες. Οι οσφυϊκές μοίρες των νωτιαίων μυελών εξετάστηκαν ιστολογικά με χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης στις 120 ώρες και έγινε καταμέτρηση των νευρώνων και εκτίμηση του βαθμού της φλεγμονής (0-4, 4: καθόλου φλεγμονή). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία Kruskal-Wallis.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ομάδα IV εμφάνιζε καλύτερη νευρολογική κατάσταση στις 24, 48 και 120 ώρες σε σχέση με την ομάδα III (P<0,001), αν και στις 120 ώρες μετά το πείραμα η νευρολογική κατάσταση των πειραματοζώων της ομάδας IV ήταν χειρότερη από αυτή που είχαν στις 24 ώρες (P=0,014). Οι ιστολογικές αλλοιώσεις συμβάδιζαν με τη νευρολογική κατάσταση και οι περισσότερες αλλοιώσεις βρέθηκαν στα πειραματόζωα της ομάδας III (αριθμός νευρώνων P<0,001 και βαθμός φλεγμονής P<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ισχαιμικό preconditioning (όψιμη φάση 48 ώρες μετά τον πρώτο αποκλεισμό) μειώνει τη βλάβη του νωτιαίου μυελού μετά από αποκλεισμό της θωρακικής αορτής, όπως προκύπτει από την κλίμακα του Tarlov και την ιστολογική εξέταση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεύρυσμα - Αποκλεισμός αορτής - Ισχαιμία - Νωτιαίος μυελός - Ρreconditioning.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής