Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(3), Μάϊος-Ιούνιος 2004, 245-252

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική λοιμογόνος ικανότητα ευαίσθητων και πολυανθεκτικών στελεχών Pseudomonas aeruginosa
In vitro και in vivo μελέτη

Δ. Πλαχούρας,1 Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης,1 Β. Κούσουλας,2 Ά. Τζιβρά,1 Ν. Μπολάνος,3 Μ. Ραφτογιάννη,1 Ε. Γαλάνη,1 Ι. Δοντά,3 Α. Διονυσίου-Αστερίου,2 Ε. Γιαμαρέλλου1
1 Δ΄ Παθολογική Κλινική,
2 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας,
3 Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H σύγκριση της λοιμογόνου ικανότητας ανάμεσα σε ευαίσθητα και πολυανθεκτικά στελέχη Pseudomonas aeruginosa τόσο in vitro όσο και in vivo.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Επιλέχθηκαν 8 ευαίσθητα και 12 πολυανθεκτικά στελέχη, όλα γενετικά διακριτά, όπως καθορίστηκε μετά από ηλεκτροφόρηση του ολικού DNA τους σε εναλλασσόμενο πεδίο. Μελετήθηκε η απελευθέρωση ελαστάσης και ενδοτοξινών με χρωματομετρική μέθοδο, ενώ ενοφθάλμισμα λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης κάθε στελέ- χους προστέθηκε σε καλλιέργεια ανθρώπινων μονοκυττάρων. Οι συγκεντρώσεις του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) και των ιντερλευκινών IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 και IL-12 προσδιορίστηκαν στο υπερκείμενο των καλλιεργειών με EIA, της μαλονικής διαλδεΰδης (MDA) με τη μέθοδο του θειοβαρβιτουρικού οξέος και της προκαλσιτονίνης με ανοσοχημειοφωταύγεια. Επιπλέον, προσδιορίστηκε η επιβίωση σε 20 αρουραίους, από τους οποίους ενέθηκε ενδοπεριτοναϊκά σε 10 ευαίσθητο και σε 10 πολυανθεκτικό στέλεχος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε στην παραγωγή MDA, IL-1β και IL-6 από τα μονοκύτταρα μετά από διέγερση από τα ευαίσθητα, συγκριτικά με τα πολυανθεκτικά στελέχη. Αν και ανάλογες διαφορές βρέθηκαν για την ελαστάση, τον TNF και την IL-8, αυτές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Σε κανένα από τα διεγερθέντα κύτταρα δεν διαπιστώθηκε παραγωγή IL-10 και IL-12, ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές στην παραγωγή της προκαλσιτονίνης. Η μέση (±SE) επιβίωση των ζωικών προτύπων, στα οποία ενοφθαλμίστηκε το ευαίσθητο στέλεχος, ήταν 21,80 (±7,87) ώρες, ενώ σε αυτά όπου ενέθηκε το πολυανθεκτικό στέλεχος ήταν 61,8±11,81 ώρες (Ρ=0,0065).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαπιστώνεται σημαντική διαφορά στη λοιμογόνο ικανότητα των ευαίσθητων στα αντιμικροβιακά σε σύγκριση με τα πολυανθεκτικά στελέχη P. aeruginosa, όπως φαίνεται από τη διαφορά τόσο στην παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών μετά τη διέγερση των ανθρώπινων μονοκυττάρων, όσο και στην επιβίωση των ζωικών προτύπων, συμπέρασμα που ενδέχεται να οδηγήσει σε κλινικούς προβληματισμούς κατά τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Aντοχή - Κυτταροκίνες - Λοιμογονικότητα - Pseudomonas aeruginosa - Σήψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής