Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 179-194

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Καμπύλη ROC στη διαγνωστική έρευνα

N. Πετρόγλου, Λ. Σπάρος
Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Eισαγωγή
    1.1. Ορισμοί

2. Διαχωριστικό όριο
    2.1. Επίδραση μετατόπισης του διαχωριστικού ορίου στη διαγνωστική ποιότητα της δοκιμασίας

3. Καμπύλη ROC

4. Λόγοι πιθανοφανειών και καμπύλη ROC

5. Λόγοι χρησιμοποίησης της καμπύλης ROC
    5.1. Εκτίμηση της διακριτικής ικανότητας μιας δοκιμασίας
    5.2. Σύγκριση διαγνωστικών δοκιμασιών
   
5.3. Επιλογή του βέλτιστου διαχωριστικού ορίου μιας δοκιμασίας

Λέξεις ευρετηρίου: Διαχωριστικό όριο - Kαμπύλη ROC - Λειτουργικά χαρακτηριστικά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής