Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 172-178

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το υπόδειγμα της λογιστικής παλινδρόμησης στη διαγνωστική έρευνα

Θ. Κατοστάρας
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Σχετικός κίνδυνος
3. Λόγος των odds
4. Lοgit
5. Υπόδειγμα μονομεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης
6. Υπόδειγμα πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης

Λέξεις ευρετηρίου: Διαγνωστική έρευνα - Ιατρική έρευνα - Λογιστική εξάρτηση - Λογιστική παλινδρόμηση - Πολυμεταβλητή ανάλυση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής