Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 123-136

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Βιολογική και στατιστική αλληλεπίδραση

Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Eισαγωγή

2. Επιστημονικές θεωρίες και θεωρίες βιολογικής συνεπίδρασης
    
2.1. Βιολογική και στατιστική αλληλεπίδραση
    
2.2. Ο ρόλος της θεωρίας στην επιστημονική εξήγηση
    
2.3. Εμπειρικός έλεγχος των θεωριών της βιολογικής συνεπίδρασης

3. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και στατιστική αλληλεπίδραση
    
3.1. Τροποποίηση του αποτελέσματος ή τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    
3.2. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    
3.3. Στατιστική αλληλεπίδραση
    
3.4. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και σύγχυση

4. Βιολογική συνεπίδραση
    4.1. Ορισμός
    4.2. Κατηγορίες
    4.3. Βιολογική συνεπίδραση με βάση το μοντέλο της επαρκούς αιτίας
    4.4. Εκτίμηση του συνεργισμού και του ανταγωνισμού

Λέξεις ευρετηρίου: Βιολογική αλληλεπίδραση - Βιολογική συνεπίδραση - Στατιστική αλληλεπίδραση - Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος - Τροποποιητής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής