Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2004, 63-85

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Λήψη κλινικών αποφάσεων υπό κίνδυνο
Οι έννοιες της χρησιμότητας (utility),
της προσδοκίας (prospect) και της μεταμέλειας (regret)

Ε. Ανευλαβής
Α' Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Ν. Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικές έννοιες
   1.1. Κατά τη λήψη κλινικών αποφάσεων συνεκτιμώνται οι αξίες, οι προσδοκίες και οι προτιμήσεις του ασθενούς
   1.2. Αβεβαιότητα στην κλινική πράξη. Δεν είναι «το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν δεν θέλει να υπογράψει με το όνομά Του»
   1.3. Μαθηματική και υποκειμενική πιθανότητα. Πραγματικότητες ή φαντάσματα;
   1.4. Είναι δυνατό να μετρηθούν και να εκφραστούν μαθηματικά οι προσδοκίες των ανθρώπων;
   1.5. Μαθηματική προσδοκία και αντιστοιχία προς την πραγματικότητα
   1.6. Προσδοκώμενη αξία και προσδοκώμενη χρησιμότητα

2. Μέθοδοι (τεχνικές) μέτρησης της χρησιμότητας: Τυποποιημένο τυχερό παίγνιο (standard gamble),
διαπραγμάτευση (παζάρεμα) χρόνου (time trade-off), κλίμακες διαβάθμισης (rating scales)

   2.1. Το τυποποιημένο (τυχερό) παίγνιο (standard gamble)
   2.2. Αξιοδοτώντας το μέλλον. Η μέθοδος διαπραγμάτευσης (παζάρεμα) χρόνου (time trade-off)
   2.3. Κλίμακες διαβάθμισης (rating scales). Οπτικό ανάλογο (visual analog)

3. Θεωρία της προσδοκώμενης χρησιμότητας (expected utility theory)
   3.1. Η έννοια της εργαλειακής λογικότητας (instrumental rationality)
   3.2. Η αξιωματική θεμελίωση της θεωρίας της προσδοκώμενης χρησιμότητας

4. Θεωρία της προβολικής ανίχνευσης (prospect theory)
   4.1. Η επίδραση του χρόνου
   4.2. Η επίδραση του πλαισίου (τρόπου διατύπωσης)
   4.3. Η επίδραση του χρόνου επιβίωσης

5. H έννοια της μεταμέλειας (regret, chagrin) στην κλινική Ιατρική

Λέξεις ευρετηρίου: Θεωρία προβολικής ανίχνευσης, Κλίμακες διαβάθμισης, Λήψη κλινικών αποφάσεων, Μεταμέλεια, Προσδοκία, Χρησιμότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής