Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2004, 13-25

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς
Kλινική εφαρμογή και μοριακή διάσταση

Α. Ψηλοπαναγιώτη,1 Π. Μάλλιαρης,1 Ι. Παπαγεωργίου,1 Π. Αλεξόπουλος,1 Α.Γ. Παπαβασιλείου,2 Δ. Δουγένης1
1Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική,
2Εργαστήριο Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρικό Tμήμα, Πάτρα

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδρομο με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενη επίπτωση, η οποία, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή προσφορά καρδιακών μοσχευμάτων, καθιστά επιτακτική την ανεύρεση και εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η μηχανική υποστήριξη του ανεπαρκούς μυοκαρδίου με ειδικού τύπου συσκευές έχει τύχει καθολικής υποδοχής, ως εναλλακτική μορφή θεραπείας της νόσου. Μεταξύ των συσκευών αυτών συγκαταλέγονται ο ενδoαορτικός ασκός, οι συσκευές μηχανικής υποστήριξης της λειτουργίας των κοιλιών και η τεχνητή καρδιά. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται επιλεκτική αναφορά στις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες και πλέον αντιπροσωπευτικές εμφυτευόμενες αντλίες υποστήριξης της αριστερής κοιλίας, καθώς επίσης και στην τεχνητή καρδιά. Οι συσκευές αυτές αναλαμβάνουν το εξωθητικό έργο της καρδιάς και στοχεύουν στη διασφάλιση επαρκούς ιστικής αιμάτωσης. Η μηχανική υποστήριξη χρησιμοποιείται κυρίως ως «γέφυρα για μεταμόσχευση», ως «γέφυρα για ανάνηψη» και ως μέσο μόνιμης υποκατάστασης της καρδιακής λειτουργίας. Η χρήση της ως «γέφυρας για μεταμόσχευση» φαίνεται να υποσκελίζεται από την προοπτική της «γέφυρας για ανάνηψη». Οι έρευνες των τελευταίων ετών συγκλίνουν στο ότι η μηχανική υποστήριξη επάγει μια λιγότερο παθολογική κατάσταση και βελτιώνει σε άλλοτε άλλο βαθμό την καρδιακή λειτουργία, αναστρέφοντας το φαινότυπο της καρδιακής ανεπάρκειας. Σε κυτταρικό επίπεδο, η διεργασία αναίρεσης των δομικών και λειτουργικών μεταβολών, οι οποίες στοιχειοθετούν την καρδιακή ανεπάρκεια, έχει οριστεί ως ανάστροφη αναδιαμόρφωση και επισυμβαίνει μετά από μακροχρόνια μηχανική υποστήριξη. Η ανάστροφη αναδιαμόρφωση, αν και κατά πολύ άγνωστη, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και κατ' επέκταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναδιαμόρφωση - Εμφυτευόμενες αντλίες - Καρδιακή ανεπάρκεια - Μηχανική υποστήριξη - Τεχνητή καρδιά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής