Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003, 583-593

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης
και η προστασία των οργάνων-στόχων της υπέρτασης
Από τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης
στους ανταγωνιστές των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτασίνης

Α.Δ. Ευστρατόπουλος,1 Σ.Μ. Βογιάκη2
1Υπερτασιολογικό Κέντρο, Γ' Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
2Αντιυπερτασικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

Πολλές πειραματικές μελέτες, αλλά και ένας αυξανόμενος αριθμός κλινικών μελετών στον άνθρωπο, έχουν αποδείξει πλέον τον κεντρικό ρόλο του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (Renin-Angiotensin-Aldosterone System, RAAS) στην παθοφυσιολογία των καρδιαγγειακών νόσων. Σημαντικού ενδιαφέροντος είναι και οι καρδιοπροστατευτικές επιδράσεις των αναστολέων του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEIs), ενώ ο διαφορετικός μηχανισμός δράσης των ανταγωνιστών των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτασίνης-ΙΙ (Angiotensin Receptor Blocking, ARBs) μπορεί .θεωρητικά. να προσφέρει πλεονεκτήματα, αλλά η κλινική ωφέλεια δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Παρότι οι ACEIs και οι ARBs ανταγωνίζονται τις βιολογικές δράσεις της αγγειοτασίνης-ΙΙ, δεν μπορεί να αξιολογηθούν ως ταυτόσημα εναλλακτικά φάρμακα. Ο μηχανισμός δράσης τους διαφέρει από αρκετές πλευρές και αυτές οι διαφορές μπορεί να ευθύνονται για τις θεωρητικές διαφοροποιήσεις στις θεραπευτικές ιδιότητες. Στο ερώτημα εάν είναι δυνατός και κλινικά χρήσιμος ο θεραπευτικός συνδυασμός των ACEIs και των ARBs, δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά και πειστικά δεδομένα για να δοθεί θετική ή αρνητική απάντηση. Η λογική ενός τέτοιου συνδυασμού στηρίζεται στη θεωρητική άποψη του πλήρους αποκλεισμού του RAAS, εφόσον οι ACEIs και οι ARBs δρουν σε διαφορετικές θέσεις, αλλά και από το γεγονός ότι ένα επιπλέον ευεργετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκύψει από την άθροιση της βραδυκινίνης. Τα μέχρι σήμερα πειραματικά αλλά και κλινικά δεδομένα για τις θεραπευτικές ιδιότητες του συνδυασμού ACEIs και ARBs είναι κάπως αμφιλεγόμενα. Πιο πειστικές πληροφορίες αναμένεται να δώσουν μεγάλες, προοπτικές-τυχαιοποιημένες μελέτες (όπως η ONTARGET), τα δεδομένα των οποίων αναμένονται την προσεχή πενταετία.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανταγωνιστές μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης, Αποκλειστές ΑΤ1-υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, Αρτηριακή υπέρταση, Όργανα-στόχοι, Σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής