Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 532-546

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η έννοια της ποιότητας στην Ιατρική και τις υπηρεσίες υγείας

Γ. Τούντας
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια ανασκόπησης της «ποιότητας» στην ιατρική πράξη και στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η ποιότητα στον τομέα της υγείας ταυτίζεται κυρίως με την παροχή των αναγκαίων και πλέον αποτελεσματικών υπηρεσιών και με την ικανοποίηση των «πελατών» και των εργαζομένων. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του κύκλου ποιότητας. Σύμφωνα με τον κύκλο αυτόν, πραγματοποιείται καταρχήν εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμός των προβλημάτων. Στη συνέχεια, επιλέγονται ή διαμορφώνονται κριτήρια, πρότυπα, οδηγίες και πρωτόκολλα καλής πρακτικής για τους τομείς που έχουν επιλεγεί, τα οποία και αποτελούν μέτρα σύγκρισης για την αποτίμηση της ποιότητας, αλλά και οδηγούς δράσης για τη βελτίωσή της. Τα αποτελέσματα των δράσεων διαμορφώνουν μια καινούργια κατάσταση, που αποτελεί αφετηρία για ένα νέο κύκλο ποιότητας. Παραδοσιακά, οι δράσεις αφορούσαν στη διενέργεια ιατρικού ή κλινικού ελέγχου (medical or clinical audit) για τον εντοπισμό ακατάλληλων ή λαθεμένων ενεργειών, ενώ τα τελευταία χρόνια οι δράσεις ποιότητας έχουν ενταχθεί σε σύγχρονα συστήμα τα διοίκησης ολικής ποιότητας. Τα συστήματα αυτά είναι επικεντρωμένα στον ασθενή, προσανατολισμένα στο προϊόν, στηριγμένα σε μετρήσεις και διάχυτα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και επιχειρήσεις εφαρμόζουν .με βάση τις αρχές αυτές. το ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας, που αποτελεί και βάση αξιολόγησης, βαθμολόγησης και επιβράβευσης. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, συχνά χρησιμοποιούνται τα διεθνή πρότυπα ISO-9000, για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Λέξεις ευρετηρίου: Πιστοποίηση, Ποιότητα, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής