Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 512-518

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπτωση υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς με φυματίωση
πριν από την έναρξη αντιφυματικής αγωγής

Α. Ρούσσος,1 Κ. Κωστίκας,2 E. Λαγογιάννη,1 Α. Γονής,2
Ι. Ηλίας,1 Δ. Καζή,2 Δ. Πατσόπουλος,1 Ν. Φιλίππου1

19η Πνευμονολογική Κλινική, ΝΝΘΑ «Σωτηρία»
2Πνευμονολογική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ 3Βιοχημικό Εργαστήριο, ΝΝΘΑ «Σωτηρία»

ΣΚΟΠΟΣ Είναι γνωστό ότι η υπερασβεστιαιμία συνυπάρχει με κοκκιωματώδεις παθήσεις. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της επίπτωσης της υπερασβεστιαιμίας και ο καθορισμός του επιπολασμού των συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτή σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένη φυματίωση (TB), πριν από την έναρξη αντιφυματικής θεραπείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκτιμήθηκαν προοπτικά όλοι οι ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένη TB, που νοσηλεύτηκαν στην 9η Κλινική του ΝΝΘΑ, σε χρονικό διάστημα 3 ετών. Εξετάστηκαν 88 ασθενείς με TB (50 άνδρες και 38 γυναίκες), ηλικίας 23.89 ετών (μέση τιμή±SD 46,4±19 έτη) και 65 μάρτυρες, ανάλογης ηλικίας και φύλου, με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) (36 άνδρες και 29 γυναίκες), ηλικίας 28.88 ετών (μέση τιμή±SD 47,2±18,19 έτη). Από τους ασθενείς με TB, οι 56 είχαν πνευμονική TB, οι 20 είχαν TB-πλευρίτιδα χωρίς ενδείξεις παρεγχυματικής συμμετοχής, 8 είχαν πνευμονική TB και πλευρίτιδα και 4 είχαν κεγχροειδή νόσο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μέσες τιμές (±SD) της τροποποιημένης ως προς τη λευκωματίνη του ορού συγκέντρωσης ασβεστίου και της συγκέντρωσης ιονισμένου ασβεστίου στο αρτηριακό αίμα ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα των ασθενών με TB (2,49±0,21 mmoL/L και 1,27±0,02 mmoL/L, αντίστοιχα) από εκείνες των μαρτύρων (2,36±0,11 mmoL/L και 1,19±0,02 mmoL/ L) (Ρ<0,05). Στους ασθενείς με TB δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της μορφής της νόσου και της τροποποιημένης ως προς τη λευκωματίνη του ορού συγκέντρωσης ασβεστίου ή της συγκέντρωσης ιονισμένου ασβεστίου. Σε 22 ασθενείς με TB διαπιστώθηκε υπερασβεστιαιμία (25%), αλλά μόνο 3 από αυτούς εκδήλωσαν συμπτώματα που σχετίζονταν με αυτή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά το γεγονός ότι η υπερασβεστιαιμία αποτελεί συχνό εργαστηριακό εύρημα μεταξύ των ασθενών με TB πριν από την έναρξη αντιφυματικής χημειοθεραπείας, συνήθως είναι ασυμπτωματική.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιονισμένο ασβέστιο, Υπερασβεστιαιμία, Φυματίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής