Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 484-496

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παιδοκτονία
Σύγχρονα δεδομένα

Ι. Σαββίδου, Β. Μποζίκας
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται επιδημιολογικά και ψυχοπαθολογικά δεδομένα σε σχέση με άτομα που έχουν διαπράξει παιδοκτονία. Γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης των παραγόντων κινδύνου που συνθέτουν το πλαίσιο όπου συνηθέστερα παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα, όπως η ύπαρξη ενδο-οικογενειακών στρεσογόνων παραγόντων και βίας. Επίσης, εξετάζεται η σχέση της παιδοκτονίας με την παιδική κακοποίηση/παραμέληση και την ύπαρξη ψυχικής νόσου στους δράστες, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτοί είναι οι γονείς των θυμάτων. Το ιστορικό ψυχικής νόσου, κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες (όπως ανύπαντρη, νεαρή, χαμηλής μόρφωσης και εισοδήματος μητέρα, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, βίαιος σύντροφος), η δύσκολη ιδιοσυγκρασία του παιδιού και τα προβλήματα στο δεσμό του με τη μητέρα, αποτελούν τους κυριότερους επιβαρυντικούς παράγοντες. Τέλος, γίνονται προτάσεις για διεπιστημονική συνεργασία, με σκοπό την πρόληψη της παιδοκτονίας μέσω της αντιμετώπισης του φαινομένου της σωματικής κακοποίησης και της βελτίωσης των συνθηκών εκείνων, που μπορεί να κατευθύνουν οικογένειες υψηλού σχετικού κινδύνου προς τέτοιες πρακτικές.

Λέξεις ευρετηρίου: Κακοποίηση, Νεογνοκτονία, Παιδοκτονία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής