Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2003, 407-424

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νεοφανείς παρασιτικές ζωονόσοι
που μεταδίδονται με το νερό και τα τρόφιμα

Ν.Μ. Καποτάς
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το νερό, το χώμα και τα τρόφιμα είναι σημαντικές οδοί μόλυνσης με πολλά πρωτόζωα και έλμινθες. Τα παράσιτα έχουν τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων λοιμογόνων μορφών, που εμφανίζουν εξαιρετική αντοχή σε συνήθεις και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε ανθρώπους και ζώα (κτηνοτροφικά και οικόσιτα). Σήμερα, η αυξημένη χρήση των φυσικών πηγών ύδρευσης και διατροφής αυξάνει ευθέως ανάλογα και τον κίνδυνο της μόλυνσης των περιβαλλοντικών χώρων με λοιμογόνες παρασιτικές μορφές. Τα πρωτόζωα Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma και Microsporidium είναι τα συχνότερα παρασιτικά αίτια που μεταδίδονται με το μολυσμένο νερό. Η ζωονοτική μετάδοση της κρυπτοσποριδίωσης και της λαμβλίασης δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς ελλείψει αξιόπιστων εργαστηριακών μεθόδων. Τα τρόφιμα μολύνονται είτε ενδογενώς (Trichinella spiralis), είτε επιφανειακά στους τόπους παραγωγής, συσκευασίας και διακίνησής τους με λοιμογόνες παρασιτικές μορφές. Κύρια οδός επιφανειακής μόλυνσης είναι τα κόπρανα μολυσμένων κτηνοτροφικών ζώων και η χρήση μολυσμένου αρδευτικού νερού (φρούτα, λαχανικά). Οι σπουδαιότερες παρασιτικές ζωονόσοι που μεταδίδονται με το ζωικό κρέας είναι η τοξοπλάσμωση, η τριχίνωση, η κυστικέρκωση και η ταινίαση, ενώ με το κρέας των ψαριών, η ανισακίαση και η μικροσποριδίωση (Pleistophora-like μικροσπορίδια). Η εφαρμογή σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων τυποποίησης των λοιμογόνων μορφών (ανοσολογικών και μοριακών) ελπίζεται ότι θα διαφωτίσει την επιδημιολογική συμπεριφορά των παρασιτικών ζωονόσων και τον πραγματικό κίνδυνο που ενέχουν για τη δημόσια υγεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφική μετάδοση, Δημόσια υγεία, Παρασιτικές ζωονόσοι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής