Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2003, 384-406

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λιποπρωτεΐνες και αθηροσκλήρυνση

Κ. Κωτσοβασίλης,1 Θ.Α. Μπέη1,2
1Βιοχημικό Τμήμα, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»
2Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι λιποπρωτεΐνες αποτελούν πολύτιμα διαγνωστικά εργαλεία της σύγχρονης κλινικής πρακτικής και οι προσδιορισμοί τους σε βιολογικά δείγματα κεντρικό αντικείμενο των εργαστηρίων Βιοχημείας, γεγονός που επιβεβαιώνει και η πολυετής εμπειρία του Εργαστηρίου μας σε διαγνωστικά θέματα κλινικής βιοχημείας των λιποπρωτεϊνών. Στην παρούσα ανασκόπηση επιδιώκεται η αποτύπωση των χαρακτηριστικότερων βιολογικών συνεπειών, που προέρχονται από τη γενικότερη ανισορροπία των φαινοτυπικών παραμέτρων του συστήματος των λιποπρωτεϊνών. Από τις σημαντικότερες συνέπειες του παθολογικού μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών είναι η αθηροσκλήρυνση, που οδηγεί στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ειδικότερα, θ' αναφερθούμε σε τέσσερις ενότητες: (α) δομή και μεταβολισμός λιποπρωτεϊνών, (β) όρια διακύμανσης λιποπρωτεϊνών, (γ) λιποπρωτεΐνη (a) και (δ) θεραπευτική αντιμετώπιση υπερχοληστερολαιμιών. Στις παραπάνω ενότητες παρουσιάζεται το σύνολο σχεδόν της βιολογίας των λιποπρωτεϊνών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μοριακή δομή και το μεταβολισμό τους, στοιχεία απαραίτητα για την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων, τη διάγνωση των δυσλιποπρωτεϊναιμιών και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Επιπλέον, αναλύονται σε βάθος οι ιδιαιτερότητες της λιποπρωτεΐνης (a) συγκριτικά με τις υπόλοιπες λιποπρωτεΐνες και προτείνεται η χρήση της ως συμπληρωματικού λιπιδικού παράγοντα στη διαμόρφωση του ατομικού δείκτη επικινδυνότητας για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθηροσκλήρυνση, Λιποπρωτεΐνες, Χοληστερόλη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής