Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2003, 344-355

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανθελονοσιακά φάρμακα

Ε.Θ. Πιπεράκη, Ν.Ι. Λεγάκης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύμφωνα με αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ελονοσία κατατάσσεται πέμπτη σε σειρά αιτία θανάτου μεταξύ των λοιμώξεων. Στην παρούσα ανασκόπηση, μετά από μια σύντομη αναφορά στην επιδημιολογία και την παθογένεια της νόσου, εξετάζονται τρεις βασικές ομάδες ανθελονοσιακών φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται σήμερα: Τα παράγωγα των κινολινών, οι αναστολείς της σύνθεσης του φυλλικού οξέος και τα παράγωγα της αρτεμισινίνης. Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, αναλύεται ο τρόπος δράσης κάθε ομάδας φαρμάκων και οι μηχανισμοί αντοχής του πλασμωδίου, κυρίως του P. falciparum, στα φάρμακα αυτά. Γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία της διερεύνησης της αντοχής του πλασμωδίου και σε νεότερα ανθελονοσιακά φάρμακα, που χρησιμοπoιούνται ήδη ή πιθανόν να είναι διαθέσιμα στο μέλλον.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθελονοσιακά φάρμακα, Αντοχή, Ελονοσία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής