Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(3), Μάιος-Ιούνιος 2003, 286-298

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η υπολευκωματιναιμία στους χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Συχνότητα, βαρύτητα και αιτιολογικοί παράγοντες

Π. Καλοχαιρέτης, Ι. Μακρυνιώτου, Α. Δρούζας,
Η. Βλάμης, Σ. Ζερμπαλά, Κ. Φίλη, Σ. Πάλλα, Χ. Ιατρού

Νεφρολογικό Κέντρο .Γ. Παπαδάκης., ΠΓΝ Νίκαιας, Πειραιά .Άγιος Παντελεήμων., Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η υπολευκωματιναιμία αποτελεί συχνή διαταραχή στους χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Τα κυριότερα αίτιά της είναι η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση και η κακή διατροφή, ενώ και η ανεπαρκής αιμοκάθαρση φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικό ισοζύγιο πρωτεϊνών και υπολευκωματιναιμία. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας και της βαρύτητας της υπολευκωματιναιμίας, σε ικανό αριθμό χρόνια αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της Αττικής, με ταυτόχρονη προσπάθεια ερμηνείας των αιτίων πρόκλησής της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν συγχρονικά (cross-sectional) 519 σταθεροποιημένοι, χρόνια αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (308 άνδρες, 211 γυναίκες), ηλικίας 63,32±14 ετών και με διάρκεια στην αιμοκάθαρση 47,8±44,46 μήνες. Στον ορό των ασθενών αυτών προσδιορίστηκαν η λευκωματίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (ως δείκτης της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης), καθώς και η ουρία αίματος, πριν και μετά το τέλος της αιμοκάθαρσης και πριν από την επόμενη συνεδρία. Σε ασθενείς με διούρηση >400 mL ημερησίως προσδιορίστηκε, επιπρόσθετα, η ουρία ούρων 24ώρου. Στη συνέχεια, με βάση τις μετρήσεις της ουρίας αίματος υπολογίστηκε o αποδιδόμενος (D) Kt/V και ο φυσιολογικοποιημένος ρυθμός πρωτεϊνικού καταβολισμού (nPCR), ως δείκτης της ημερήσιας πρόσληψης λευκωμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα της λευκωματίνης ορού στο σύνολο των ασθενών ήταν 3,76±0,46 g/dL (διακύμανση 1,1.5,6 g/dL). Από τους 519 ασθενείς, 103 (19,82%) παρουσίασαν υπολευκωματιναιμία, δηλαδή λευκωματίνη ορού <3,5 g/dL. Στατιστικώς σημαντικές ήταν οι συσχετίσεις της λευκωματίνης ορού με τη CRP ορού (r=-0,471, P<0,001), το nPCR (r=0,252, P<0,001) και τον D Kt/V (r=0,205, P<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη μελέτη αυτή, 103/519 χρόνια αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (19,82%) παρουσίασαν υπολευκωματιναιμία. Κύριος αιτιολογικός παράγοντας φαίνεται ότι ήταν η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, όπως αυτή εκφράστηκε με τα επίπεδα της CRP ορού, ενώ σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των επιπέδων της λευκωματίνης ορού ήταν τόσο ο nPCR όσο και η επάρκεια της αιμοκάθαρσης (D Kt/V).

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, Υπολευκωματιναιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής