Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(3), Μάιος-Ιούνιος 2003, 281-285

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χορήγηση ανθρώπινης ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης
για τη θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή μυελοΐνωση

Σ. Τσιάρα, Ε. Καψάλη, Γ.Α. Δήμος, Α. Χάιδος, Μ. Στούρα,
Λ.Κ. Μπουραντάς, Ε. Τζουβάρα, Κ.Λ. Μπουραντάς

Αιματολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Χορηγήθηκε ανθρώπινη ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη (ΕΠΟ) σε 20 ασθενείς με ιδιοπαθή μυελοΐνωση, 9 γυναίκες και 11 άνδρες, ηλικίας 45.81 ετών, με σκοπό τη βελτίωση της αναιμίας και την ελάττωση των χορηγούμενων μεταγγίσεων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η ΕΠΟ χορηγήθηκε σε μέγιστη δόση 10.000 μονάδων, τρεις φορές εβδομαδιαίως. Η διάρκεια της θεραπείας κυμάνθηκε από 34.72 μήνες, για τους ασθενείς που απάντησαν στη θεραπευτική αγωγή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η θεραπεία θεωρήθηκε αποτελεσματική, όταν ο αριθμός των χορηγούμενων μεταγγίσεων ερυθρών υποδιπλασιάστηκε ή τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης αυξήθηκαν πάνω από 2 g/dL εντός 12 εβδομάδων από την έναρξη της αγωγής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δώδεκα ασθενείς (60%), 7 γυναίκες και 5 άνδρες, αποκρίθηκαν στη χορήγηση EΠΟ. Οι ασθενείς που αποκρίθηκαν ήταν κυρίως γυναίκες, είχαν χαμηλά επίπεδα ΕΠΟ κατά την έναρξη της θεραπείας (<137 mu/mL), χαμηλά ή φυσιολογικά επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης και δεν χρειάζονταν περισσότερες από 1.2 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών κάθε μήνα. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση της ΕΠΟ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναιμία, Ερυθροποιητίνη, Μυελοσκλήρυνση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής