Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(3), Μάιος-Ιούνιος 2003, 276-280

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιοριστές της συχνότητας του στραβισμού

Κ. Βλάχου,1 Κ. Μέλλου,2 Κ. Τσάρας,2 Λ. Σπάρος2
1Τμήμα Οφθαλμολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», Αθήνα
2Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ενδεχόμενης σχέσης της επίπτωσης του στραβισμού με ορισμένα χαρακτηριστικά των ατόμων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 98 παιδιά, ηλικίας 6 μηνών έως 18 ετών, από τα οποία τα 62 (38 κορίτσια και 24 αγόρια) έπασχαν από στραβισμό και τα 36 (17 κορίτσια και 19 αγόρια), που αποτέλεσαν και τη συγκριτική ομάδα, ήταν «υγιή» (δεν έπασχαν από στραβισμό). Τα δεδομένα λαμβάνονταν με συνέντευξη των γονέων και καταγράφονταν σε ειδικά επιδημιολογικά δελτία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με τη διμεταβλητή ανάλυση μελετήθηκε η σχέση 23 δυνητικών παραγόντων κινδύνου με τη συχνότητα εμφάνισης του στραβισμού. Στατιστικά σημαντική σχέση βρέθηκε με την παρουσία οικογενούς συρροής στην οικογένεια της μητέρας (P=0,017), με το βάρος του παιδιού κατά τη γέννηση (P=0,057), με την ηλικία του παιδιού κατά την εξέταση (P=0,006), καθώς και με την ηλικία του πατέρα κατά τη σύλληψη (P=0,080). Η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την εμφάνιση ή μη του στραβισμού έδειξε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την οικογενή συρροή στην οικογένεια της μητέρας (P=0,0256) και στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την ηλικία του παιδιού κατά την εξέταση (P=0,007).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συχνότητα του στραβισμού σχετιζόταν με την οικογενή συρροή στην οικογένεια της μητέρας και την ηλικία του παιδιού κατά την εξέταση.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξωτροπία, Επιδημιολογία, Εσωτροπία, Οικογενής συρροή, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής