Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002, 652-659

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η δράση των προβιοτικών στο βλεννογόνιο εντερικό φραγμό

Γ. Μεταξάς, Κ. Κοτζάμπαση, Δ. Παραμυθιώτης, Α. Ζαταγιάς, Ε. Ελευθεριάδης
Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΚΟΠΟΣ Τα προβιοτικά είναι μη παθογόνα βακτήρια, τα οποία ασκούν θετική επίδραση στη φυσιολογία και την υγεία του οργανισμού: τροποποιούν την εντερική μικροχλωρίδα, προλαβαίνουν την προσκόλληση των παθογόνων μικροβίων, παράγουν αντιμικροβιακές ουσίες και διεγείρουν την ανοσιακή άμυνα του ξενιστή. Επειδή η εντερική χλωρίδα και ο βλεννογόνιος φραγμός συνιστούν τις δύο βασικές δομές, τις υπεύθυνες για το φαινόμενο της βακτηριακής μετακίνησης, επιχειρήθηκε η διερεύνηση του κατά πόσο η προληπτική χορήγηση προβιοτικών ενισχύει το βλεννογόνιο εντερικό φραγμό και εμποδίζει τη βακτηριακή μετακίνηση από άσηπτη περιτονίτιδα με Zymosan σε επίμυες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν 80 επίμυες (4 ομάδες), οι οποίοι έλαβαν από του στόματος προβιοτικά ή placebo και ενδοπεριτοναϊκά Zymosan ή placebo. Ως προβιοτικό χορηγήθηκε Lactobacillus reuteri (1x107 CFU/ημέρα) επί 5 ημέρες, στο πόσιμο νερό. Η περιτονίτιδα προκλήθηκε με Zymosan ενδοπεριτοναϊκά (500 mg/kg βάρους σώματος) 18 ώρες πριν από τη θυσία των πειραματοζώων. Aξιολογήθηκαν η μικροκυκλοφορία στον εντερικό βλεννογόνο (LASER Doppler) και το πάχος της προσκολλημένης στον εντερικό βλεννογόνο βλέννας (μικροσκόπηση σε άμεσο παρασκεύασμα), ως στοιχεία του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού, και η βακτηριακή μετακίνηση προς τους μεσεντέριους λεμφαδένες (ποσοτική εκτίμηση των αναπτυχθεισών αποικιών/g ιστού), ως το αποτέλεσμα της δράσης των προβιοτικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της μικροκυκλοφορίας και του πάχους βλέννας και αύξηση της βακτηριακής μετακίνησης στις ομάδες που έλαβαν Ζymosan, σε σχέση με τους υγιείς. Οι μεταβολές όμως αυτές ήταν πολύ σημαντικά μικρότερες στην ομάδα που έλαβε και προβιοτικά σε σχέση με αυτή που δεν έλαβε. Επίσης, το προβιοτικό, χορηγούμενο στους υγιείς, αύξησε σημαντικά τη μικροκυκλοφορία και το πάχος βλέννας και μείωσε ακόμη περισσότερο την ήδη πολύ μικρή βακτηριακή μετακίνηση σε σχέση με τους υγιείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο μοντέλο επίμυος με άσηπτη περιτονίτιδα, η προληπτική χορήγηση του L. reuteri προάγει τον εντερικό αμυντικό φραγμό, βελτιώνοντας την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας και αυξάνοντας τη μικροκυκλοφορία του βλεννογόνου καθώς και το πάχος της προσκολλημένης βλέννας, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της βακτηριακής μετακίνησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Βακτηριακή μετακίνηση, Βλεννογόνιος εντερικός φραγμός, Μικροκυκλοφορία, Πάχος βλέννας, Περιτονίτιδα άσηπτη, Προβιοτικά, Ζymosan.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής