Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002, 577-589

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μεθοδολογία στάθμισης μιας κλίμακας

Β. Ραφτόπουλος1, Θ. Θεοδοσοπούλου2
1ΤΕΙ Λάρισας
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

1. Εισαγωγή

2. Εγκυρότητα (Validity)
    2.1.Προβλεπτική εγκυρότητα
    2.2.Συντρέχουσα εγκυρότητα
    2.3.Εγκυρότητα περιεχομένου
    2.4.Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής
    2.5.Η ποιοτική έρευνα ως προαπαιτούμενο για την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής

3. Αξιοπιστία (Reliability)
    3.1.Tα είδη της αξιοπιστίας μιας κλίμακας

4. Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis)
    4.1.Είδη της παραγοντικής ανάλυσης
    4.2.Μορφές της παραγοντικής ανάλυσης
    4.3.Κριτήρια για τον προσδιορισμό των παραγόντων
    4.4.Επάρκεια της δειγματοληψίας
    4.5.Στρέψη των αξόνων

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Εγκυρότητα, Ικανοποίηση ασθενών, Παραγοντική ανάλυση, Στάθμιση κλίμακας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής