Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002, 497-503

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος της Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική.
Νέοι ορίζοντες στον 21ο αιώνα

A. Pathak, E.G. Kranias
Department of Pharmacology and Cell Biophysics, College of Medicine, University of Cincinnati, USA

Η ολοκλήρωση του προγράμματος του ανθρώπινου γονιδιώματος και η τεράστια αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις γονιδιακές αλληλουχίες δημιούργησαν την υποδομή για πολλές μελλοντικές ανακαλύψεις. Στο άρθρο αυτό, χρησιμοποιώντας την περίπτωση μιας μικρής φωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης, της φωσφολαμπάνης, παρουσιάζεται η σημασία της εκπληκτικής αύξησης της γενετικής πληροφορίας και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αυτή η γενετική πληροφορία "μεταφράζεται" σε λειτουργική γνώση. Ειδικότερα, ανασκοπείται η διαδικασία, μέσω της οποίας έγινε κατανοητή η λειτουργία της φωσφολαμπάνης και ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη γνώση οδήγησε σε κλινικές εφαρμογές.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινο γονιδίωμα, Γονιδιακή θεραπεία, Καρδιακή ανεπάρκεια, Μοντέλα πειραματοζώων, Φωσφολαμπάνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής