Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(3), Μάιος-Ιούνιος 2002, 270-279

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συνδυασμένα κατάγματα του μηριαίου

Η. Λαμπίρης, Δ. Γιαννίκας
Ορθοπαιδική Κλινική, Iατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Tα συνδυασμένα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου με το εγγύς ή και άπω πέρας αυτού είναι κακώσεις σπάνιες, που μπορούν συχνά να διαφύγουν της προσοχής, σε ποσοστό που ανέρχεται σε 22-31%. Αφορούν συνήθως νέους ηλικίας 20-30 ετών, θύματα τροχαίων ατυχημάτων και παρουσιάζουν συνοδές κακώσεις σε ποσοστό 35-60%. Οι συνδυασμοί αυτών των καταγμάτων έχουν περιγραφεί από πολλούς συγγραφείς. Οι απόψεις τους όμως διαφέρουν, τόσο ως προς την ταξινόμησή τους, όσο και ως προς τη μέθοδο αντιμετώπισης. Οι συνήθεις επιπλοκές αφορούν το κάταγμα του ισχίου και τις κακώσεις του γόνατος. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής και η ψευδάρθρωση του κατάγματος του αυχένα του μηριαίου. Το ακριβές ποσοστό εμφάνισης της άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής είναι αμφισβητούμενο, αλλά πιθανολογείται μεταξύ 4-22%. Η ψευδάρθρωση του κατάγματος του αυχένα φαίνεται να μη σχετίζεται με το χρόνο αντιμετώπισής της, αλλά με την ανατομική ανάταξη και τη σταθερή οστεοσύνθεση. Οι επιπλοκές των κακώσεων του γόνατος σχετίζονται άμεσα με τη συνολική συμμετοχή των αρθρικών επιφανειών του γόνατος και των συνδέσμων, καθώς και με την επιτυχή τεχνική ανατομικής ανάταξης και σταθεροποίησης. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης των συνδυασμένων καταγμάτων πιθανά να διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία του χειρουργού. Θα πρέπει όμως να έχουν ως στόχο την ανάταξη και τη σταθερή οστεοσύνθεση των καταγμάτων, προκειμένου να κινητοποιηθεί γρήγορα ο ασθενής. Η ενδομυελική ήλωση με τη βοήθεια ελεύθερων βιδών ή το long gamma nail αποτελούν ιδανικές λύσεις και είναι μέθοδοι επιλογής των συγγραφέων.

Λέξεις ευρετηρίου: Eνδομυελική ήλωση, Μηριαίο, Συνδυασμένα κατάγματα, Ταξινόμηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής