Τελ. ενημέρωση:

   09-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(3), Μάιος-Ιούνιος 2002, 245-251

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος της λαπαροσκόπησης στο κοιλιακό τραύμα

Κ. Βαγενάς, Δ. Λυμπεροπούλου
Χειρουργική Κλινική, Iατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

Παρόλη την ιατρική και τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα, το τραύμα αποτελεί μείζονα αιτία θνητότητας και νοσηρότητας, με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των κακώσεων, που επιτρέπει την άμεση και πρώιμη εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων, βοηθά στη μείωση του ποσοστού των προλήψιμων θανάτων και της νοσηρότητας. Η εφαρμογή νεότερων απεικονιστικών (όπως η υπερηχοτομογραφία και η αξονική τομογραφία), αλλά και επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων (όπως η διαγνωστική περιτοναϊκή πλύση), βοήθησε στη διάγνωση των κακώσεων της κοιλιάς, χωρίς να εξασφαλίζει αναγκαιότητα ή όχι λαπαροτομίας. Η λαπαροσκόπηση στο κοιλιακό τραύμα, διαγνωστική και θεραπευτική, προσφέρει νέες δυνατότητες ακριβούς ελέγχου για ενδοκοιλιακές κακώσεις. Η μέθοδος αυτή μπορεί να θέσει με ακρίβεια τη διάγνωση της ρήξης του διαφράγματος, ενώ ικανοποιητικός μπορεί να είναι και ο έλεγχος των συμπαγών ενδοπεριτοναϊκών οργάνων ή κοίλων σπλάχνων, ανάλογα με την εμπειρία και ικανότητα του λαπαροσκόπου χειρουργού. Η διενέργεια διαγνωστικής λαπαροσκόπησης έχει κυρίως ένδειξη στο διατιτραίνον τραύμα και μπορεί με ακρίβεια να θέσει την ένδειξη για λαπαροτομία, μειώνοντας το ποσοστό των αρνητικών ή μη απαραίτητων λαπαροτομιών. Στο θλαστικό τραύμα, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου μετά από συνδυασμό της με απεικονιστικές μεθόδους, όπως η υπερηχοτομογραφία ή η αξονική τομογραφία, αφορούν στην επιλογή ασθενών για συντηρητική αντιμετώπιση κακώσεων συμπαγών οργάνων. Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα διενέργειας θεραπευτικών χειρισμών (θεραπευτική λαπαροσκόπηση). Σημαντικό πρόβλημα παραμένει το σχετικά υψηλό ποσοστό διαφυγουσών κακώσεων. Αν και περιορισμένης εφαρμογής σήμερα, αλλά με υψηλό δυναμικό εξέλιξης, παράλληλα με την τεχνική και τεχνολογική βελτίωση, η μέθοδος φιλοδοξεί να καταλάβει συγκεκριμένη θέση στο διαγνωστικό αλγόριθμο του κοιλιακού τραύματος, προσφέροντας στον τραυματία τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοιλιακό τραύμα, Λαπαροσκόπηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής