Τελ. ενημέρωση:

   02-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001, 592-596

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συσχέτιση μαστογραφικής εικόνας και μετεγχειρητικής διάγνωσης
σε μη ψηλαφητές βλάβες μαστού

Β. Πατρινού,1 Δ. Κούκουρας,1 Ε. Λυκάκη,2 Ν. Κωνσταντοπούλου,1 Ε. Τζωρακολευθεράκης1
1Χειρουργική Κλινική,
2Εργαστήριο Ακτινολογίας, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η ανίχνευση πρώιμου καρκίνου μαστού στις μη ψηλαφητές βλάβες και η συσχέτιση μαστογραφικής εικόνας και σταδίου της νόσου. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 227 ασθενείς, μέσης ηλικίας 50 ετών, που υποβλήθηκαν σε 231 βιοψίες μετά από εντοπισμό της βλάβης με βελόνα Kopans υπό μαστογραφικό έλεγχο, η μαστογραφική εικόνα της βλάβης ταξινομήθηκε σε 6 κατηγορίες: κατηγορία 1: ύποπτες μικροαποτιτανώσεις, κατηγορία 2: αστεροειδής βλάβη με αποτιτανώσεις, κατηγορία 3: αστεροειδής βλάβη χωρίς αποτιτανώσεις, κατηγορία 4: ύποπτη βλάβη (σκίαση-όζος) ή αρχόμενη σκίαση με ασαφή όρια και μικροαποτιτανώσεις, κατηγορία 5: ύποπτη βλάβη χωρίς μικροαποτιτανώσεις και κατηγορία 6: διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής δομής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εντοπίστηκαν συνολικά 54 κακοήθεις βλάβες (23,4%), 18 σε προεμμηνοπαυσιακές (15%) και 36 σε μετεμμηνοπαυσιακές (37,1%) ασθενείς. Το 63% των βλαβών αυτών σταδιοποιήθηκαν ως καρκινώματα in situ και σταδίου Ι. Στο 77,7% των ανιχνεύσιμων κακοηθειών εντοπίστηκαν μαστογραφικά μικροαποτιτανώσεις. Αντίστοιχη συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε στις καλοήθεις βλάβες. Αντιθέτως, το 92% των βλαβών που ταξινομήθηκαν στη μαστογραφική κατηγορία 5 ήταν καλοήθεις. Καρκίνοι in situ και σταδίου Ι ομαδοποιούνταν κυρίως στις μαστογραφικές κατηγορίες 1 και 4 (74%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ποσοστό ανίχνευσης κακοήθειας μετά από βιοψία μη ψηλαφητών βλαβών του μαστού ήταν 23,4%, με μεγαλύτερη συχνότητα στις μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς. Η πλειονότητα των κακοηθειών εμφάνιζαν μαστογραφικά μικροαποτιτανώσεις με ή χωρίς άλλο συνοδό μαστογραφικό εύρημα. Δεν αναγνωρίστηκε σαφής συσχέτιση της μαστογραφικής εικόνας και του σταδίου της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοψία μαστού, Καρκίνος μαστού, Μη ψηλαφητή βλάβη μαστού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής