Τελ. ενημέρωση:

   02-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001, 580-591

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση μεταξύ στεφανιαίας νόσου
και παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον τρόπο ζωής.
Μελέτη ασθενών-μαρτύρων σε Ελληνικό δείγμα (CARDIO2000)

Δ. Παναγιωτάκος, Χ. Χρυσοχόου, Χ. Πίτσαβος, Ν. Μαρινάκης, Ι. Σκούμας, Χ. Στεφανάδης, Π.Κ. Τούτουζας
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» ΓΝΑ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Τις προηγούμενες δεκαετίες, αναδείχθηκαν διάφοροι νέοι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με τον τρόπο ζωής, όπως το ενεργό ή το παθητικό κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η φυσική άσκηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης των παραγόντων αυτών με την πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου, στον Ελληνικό πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι τον Ιανουάριο του 2001, 1.322 άτομα είχαν επιλεγεί τυχαία από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. 535 ήταν άνδρες (56,4±3 ετών) και 126 ήταν γυναίκες ασθενείς (65,3±2 ετών), με πρώτη εκδήλωση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, ενώ 661 ήταν εξομοιωμένοι, κατά φύλο, ηλικία και γεωγραφική περιοχή, μάρτυρες χωρίς καμία υποψία καρδιαγγειακής νόσου στο ιστορικό τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η διακοπή καπνίσματος συσχετιζόταν εκθετικά με τη μείωση του στεφανιαίου κινδύνου. Αντιθέτως, το παθητικό κάπνισμα, που προέρχεται συνήθως από το οικογενειακό ή το εργασιακό περιβάλλον, αύξανε σημαντικά τον εν λόγω κίνδυνο. Τα οικογενειακά καπνισματικά πρότυπα συσχετίζονταν με τις καπνισματικές συνήθειες των ατόμων, τετραπλασιάζοντας το στεφανιαίο κίνδυνο σε σχέση με άτομα που δεν είχαν οικογενειακές καπνισματικές επιρροές. Μια J-σχέση φαίνεται να συνδέει την κατανάλωση αλκοόλ με το στεφανιαίο κίνδυνο. Η καθιστική ζωή αύξανε σημαντικά το στεφανιαίο κίνδυνο, ενώ η φυσική άσκηση φάνηκε να παίζει προστατευτικό ρόλο στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου, ακόμα και στους ηλικιωμένους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση έδειξε ότι διάφοροι παράγοντες που συνδέονται με το σύγχρονο, καθημερινό τρόπο ζωής παίζουν -και αυτοί- τον ιδιαίτερο ρόλο τους στην πιθανότητα εκδήλωσης της στεφανιαίας νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλκοόλ, Κάπνισμα, Κίνδυνος, Στεφανιαία νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής