Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2001, 379-388

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H συνταγογραφία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΙΙΙ. Η προοπτική μελέτη του Κέντρου Υγείας Ανωγείων

Ν. Αντωνάκης,1,2 Ν. Πλουμής,1 Μ. Σαριδάκης,1 Κ. Μακρή,1 Μ. Φιλιππάκη,1 Χ. Λιονής2
1Κέντρο Υγείας Ανωγείων, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης,
2Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Kρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των προτύπων (patterns) συνταγογραφίας στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Ανωγείων (ΚΥΑ) σε σχέση με την ηλικία και το φύλο και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Υλικό της προοπτικής (prospective) αυτής μελέτης αποτέλεσε προεπιλεγμένο τυχαίο δείγμα 1.000 συνταγών από τις 20.000 που συμπληρώθηκαν στο ΚΥΑ και την περιοχή ευθύνης του, από 1/1/1999 έως 19/11/1999. Για κάθε μία από τις συνταγές αυτές συμπληρωνόταν ερωτηματολόγιο με στοιχεία σχετικά με τον ασθενή. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ασθενείς για τους οποίους εκδόθηκαν οι συνταγές ήταν 384 άρρενες και 616 θήλεις. Μεγάλος αριθμός ασθενών (41%) κάλυπτε τις ηλικίες μεταξύ 65 και 79 ετών. Οι δέκα συχνότερες διαγνώσεις, που αναγράφονταν στις συνταγές του δείγματος, για τους μεν άνδρες κάλυπταν το 54,1% του συνόλου των διαγνώσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 47,0%. Τα δέκα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% του συνόλου των φαρμάκων και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Η συνταγογραφία με αντιπρόσωπο αντιστοιχούσε στο 35,4% του συνόλου της συνταγογραφίας, ενώ το 63,7% των συνταγών ήταν επανάληψη παλαιοτέρων συνταγών. Τα νοσήματα του κυκλοφορικού, του αναπνευστικού και του μυοσκελετικού ήταν αυτά που αναγράφονταν συχνότερα στις συνταγές του δείγματος. Το 93,75% των συνταγών, που ανήκαν σε άνδρες ασθενείς ηλικίας 70-89 ετών, περιείχαν 5 διαφορετικά φάρμακα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 51,35%. Το 78,1% των συνταγών των ανδρών ανήκαν στις ηλικίες 50-89 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 74,2%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Απαιτείται συστηματική έρευνα για την καταγραφή των πιο συχνών νοσημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή του ΚΥΑ, όπως και των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και έκδοση οδηγιών (guidelines) για τους γενικούς ιατρούς θα βοηθήσουν το έργο τους, αλλά και θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η συνταγογραφία με αντιπρόσωπο και η στείρα αναπαραγωγή παλιών συνταγών συντηρούνται από μια σειρά παραγόντων, που πρέπει να καταπολεμηθούν.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγροτική περιοχή, Γενική Ιατρική, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Συνταγογραφία, Φάρμακα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής