Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2001, 375-378

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διεγχειρητική διάγνωση παθήσεων του θυρεοειδούς

Χ.Δ. Σκόπα, Π. Περιστεροπούλου, Π. Αρουκάτος, Α.Χ. Τσαμαντάς
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Ο ρόλος της ταχείας βιοψίας στη διεγχειρητική διάγνωση διαφόρων παθήσεων είναι γνωστή. Οι περιορισμοί, όμως, της μεθόδου για ορισμένες παθήσεις του θυρεοειδούς δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο η ταχεία βιοψία συμβάλλει αποφασιστικά στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν αναδρομικά 252 δείγματα θυρεοειδούς αδένα, στα οποία έγινε ταχεία βιοψία και τα οποία προέρχονταν από ισάριθμους ασθενείς (220 γυναίκες, 32 άνδρες), ηλικίας 17-85 ετών (μέση ηλικία 48,5 έτη). Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από 17, υπήρχε προεγχειρητική διάγνωση, που περιελάμβανε τα ακόλουθα: «βρογχοκήλη», «ψυχρός όζος», «κύστη», «θυρεοειδίτιδα Hashimoto», «καρκίνος» ή «διόγκωση/όγκος».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η τελική ιστολογική διάγνωση αφορούσε σε βρογχοκήλη (n=179), θυλακιώδες αδένωμα (n=31), καρκίνο (n=34), κύστη (n=6) και θυρεοειδίτιδα Hashimoto (n=2). Σε όλες τις μη νεοπλασματικές περιπτώσεις, καθώς και σε 14 περιπτώσεις καρκίνου, η διάγνωση της ταχείας βιοψίας ήταν συμβατή με την προεγχειρητική διάγνωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις καρκίνου (n=20), με κλινική διάγνωση «βρογχοκήλη/ψυχρός όζος», η ταχεία βιοψία συνέβαλε στην τροποποίηση του τύπου της χειρουργικής επέμβασης σε 9 περιπτώσεις. Τέλος, σε 22 θυλακιώδη αδενώματα η απάντηση της ταχείας βιοψίας ήταν «θυλακιώδες νεόπλασμα» και σε 9 «αρνητική για κακοήθεια».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι η ταχεία βιοψία στο θυρεοειδή αδένα επιβεβαιώνει την προεγχειρητική διάγνωση στο σύνολο των μη νεοπλασματικών αλλοιώσεων, καθώς και σε μεγάλο ποσοστό των θετικών για κακοήθεια περιπτώσεων. Επηρεάζει αποφασιστικά το είδος της χειρουργικής επέμβασης μόνο στο 3,5% (9/252) του συνόλου των περιπτώσεων, ενώ ο ουσιαστικός περιορισμός της είναι η αδυναμία διαφορικής διάγνωσης των θυλακιωδών νεοπλασμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Θυλακιώδες νεόπλασμα, Θυρεοειδής, Καρκίνωμα, Ταχεία βιοψία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής