Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(3), Μάιος-Ιούνιος 2001, 297-302

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετάφραση και στάθμιση του Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
σε Έλληνες ασθενείς

A.Γ. Πάλλης,1 Ι.Γ. Βλαχονικολής,2 Γ. Μάντζαρης,3 Χ. Λεοντίδης,1 Ε. Γιανναδάκη,1 Ι.Α. Μουζάς1
1Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
2Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Kρήτη,
3Α' Γαστρεντερολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H μετάφραση ενός ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής, ειδικού για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσους (ΙΦΕΝ), του Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ), και η στάθμισή του με την εκτίμηση της δομικής του εγκυρότητας, της διακριτικής ικανότητας, της αξιοπιστίας και της ευαισθησίας του σε αλλαγή.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Γι' αυτόν το σκοπό, 114 ασθενείς με ΙΦΕΝ (69 με ελκώδη κολίτιδα, 45 με νόσο του Crohn) συμπλήρωσαν την ελληνική μετάφραση του IBDQ δύο φορές σε διάστημα 6-8 εβδομάδων, το γενικό ερωτηματολόγιο εκτίμησης ποιότητας ζωής SF-36 και μια επταβάθμια οπτική αναλογική κλίμακα (ΟΑΚ) για την εκτίμηση της γενικής κατάστασής τους. Η βαρύτητα της νόσου εκτιμήθηκε με βάση τον Harvey-Bradshaw Index στους ασθενείς με νόσο του Crohn και τον Colitis Activity Index στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ισχυρή συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάμεσα στα αποτελέσματα σε όλες τις υποκατηγορίες του IBDQ και το ερωτηματολόγιο SF-36 και την ΟΑΚ. Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη στους ασθενείς με νόσο του Crohn σε σύγκριση με τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Σε ό,τι αφορά τη διακριτική ικανότητα του ερωτηματολογίου, σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ανάμεσα στους ασθενείς που είχαν βαριά, σε σχέση με αυτούς που είχαν ελαφρά ή καθόλου συμπτώματα. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου αποδείχθηκε από το γεγονός ότι ασθενείς, που ήταν σε σταθερή κατάσταση σε διάστημα 6-8 εβδομάδων, παρουσίαζαν παρόμοια αποτελέσματα στις δύο μετρήσεις. Αντίθετα, σημαντική διαφορά παρατηρείτο σε ασθενείς που παρουσίαζαν είτε επιδείνωση, είτε βελτίωση στην κατάστασή τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελληνική εκδοχή του IBDQ είναι ένα αξιόπιστο και ικανό εργαλείο για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, κατάλληλο για χρήση σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΙΦΕΝ και στην Ελλάδα ή για πολυκεντρικές, πολυεθνικές κλινικές μελέτες.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελκώδης κολίτιδα, Ερωτηματολόγιο, Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι, Νόσος Crohn, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής