Τελ. ενημέρωση:

   17-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001, 58-63

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού σε κληρονομικές αιμορραγικές παθήσεις
Ο ρόλος του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Ν.Π. Ελευθεριάδης,1 Χρ. Αγγουριδάκη,2 Σ.Π. Μακρή,1 Β. Τσαβδαρίδου,2 Ζ. Φωκά,2 Π.Ε. Μακρής1
1Μονάδα Αιμόστασης, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
2Ανοσολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση του ρόλου της λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) και της υγιεινής των οδόντων στην αιμορραγία ανώτερου πεπτικού σε ασθενείς με κληρονομικές αιμορραγικές παθήσεις.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 37 «αιμορραγικοί» ασθενείς, μέσης ηλικίας 42±16 ετών, 29 άνδρες (Α), 8 γυναίκες (Γ), και 26 άλλοι (μη «αιμορραγικοί») ασθενείς, που προσήλθαν για διαγνωστική γαστροσκόπηση λόγω συμπτωματολογίας από το ανώτερο πεπτικό, μέσης ηλικίας 61±16 ετών (16 Α, 10 Γ). 18/37 «αιμορραγικοί» ασθενείς είχαν ιστορικό γαστρορραγίας (17 Α και 1 Γ) και υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανίχνευση IgG (Pharmacia & Upjohn, φυσιολογικές τιμές, ΦΤ<10 U/mL), αντι-Cag-A (RADIM, ΦΤ<10 RU/mL) και IgA (Novum Diagnostica, ΦΤ<20 NU/mL) ΕΠ αντισωμάτων με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA στον ορό και στο σίαλο όλων των ατόμων της μελέτης. Επίσης, έγινε έλεγχος της κατάστασης των οδόντων, με τη χρησιμοποίηση του δείκτη DMFT (Decayed/Missing/Filled Teeth index, τερηδονισμένα/αφαιρεθέντα/ σφραγισμένα δόντια). Η δοκιμασία x2 χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24/37 (64,8%) «αιμορραγικοί» ασθενείς και 17/26 (65,4%) άλλοι ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στα ΕΠ-IgG αντισώματα στον ορό (P<0,1, NS), ενώ τα αντι-Cag-A αντισώματα στον ορό βρέθηκαν θετικά σε 20/37 (54,05%) ασθενείς και σε 9/26 (34,6%) της ομάδας ελέγχου (NS). Επιπλέον, 15/18 (83%) και 5/19 (26,3%) ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό γαστρορραγίας, αντίστοιχα, είχαν θετικά αντι-Cag-A αντισώματα στον ορό (P<0,01), ενώ θετικά ΕΠ-IgG αντισώματα στον ορό είχαν 13/18 (72%) και 11/19 (58%), αντίστοιχα (NS). Τα ΕΠ-αντισώματα στο σίαλο και ο δείκτης DMFT της κατάστασης των οδόντων δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων που εξετάστηκαν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η ΕΠ-λοίμωξη δεν διέφερε μεταξύ των «αιμορραγικών» ασθενών και της ομάδας ελέγχου, το Cag-A στέλεχος ήταν συχνότερο στους ασθενείς με ιστορικό γαστρορραγίας, γεγονός που οδηγεί στον υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο των αντι-Cag-A αντισωμάτων και την εφαρμογή θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Aιμορραγία ανώτερου πεπτικού, Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Kληρονομικές αιμορραγικές παθήσεις, Cag-A.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής