Τελ. ενημέρωση:

   12-Jun-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000, 600-608

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η χορήγηση μικρών δόσεων βαλεριανικής οιστραδιόλης και οιστριόλης
προφυλάσσει τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
από την απώλεια οστικής μάζας και τα κλιμακτηριακά συμπτώματα

Ζ. KAMENOV,1 G. KOLAROV,2 M. ORBETZOVA,3 N. AOKI,4
M. IMAMURA,4 H. HIGASHINO,5 M. PROTICH,1 B. NALBANSKI2

1Clinic of Endocrinology, "Aleksandrovska" University Hospital, Medical University, Sofia
2Clinic of Gynecology, "Maichin dom" University Hospital, Medical University, Sofia
3Clinical Centre of Endocrinology and Gerontology, Medical University, Sofia, Bulgaria
4Clinic of Endocrinology, 2nd Department of Internal Medicine, Kinki University, School of Medicine, Osaka
5Department of Pharmacology, Kinki University, School of Medicine, Osaka, Japan

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της δυνατότητας ανακούφισης των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών από τα κλιμακτηριακά συμπτώματα και πρόληψης της απώλειας οστικής μάζας, με τη χορήγηση συνδυασμού μικρών δόσεων βαλεριανικής οιστραδιόλης (EV) και οιστριόλης (E3).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε προοπτική μη τυχαιοποιημένη μελέτη δύο ομάδων γυναικών: μιας ομάδας 31 μαρτύρων και μιας ομάδας 35 γυναικών, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία υποκατάστασης με 1 mg EV και 2 mg E3 σε συνδυασμό με 0,25 mg λεβοργεστρέλης (HRT). Τα κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη ήταν: πάροδος 9–18 μηνών από την τελευταία έμμηνο ρύση, FSH >25 IU/L, μέτρια κλιμακτηριακά συμπτώματα και οστική πυκνότητα (bone mineral density, BMD) μικρότερη των 2 SD κάτω από τη μέγιστη τιμή οστικής μάζας στους ενήλικες. Καμία από τις γυναίκες της μελέτης δεν είχε ιστορικό νοσήματος που επηρεάζει το μεταβολισμό των οστών. Η μέτρηση της BMD έγινε με ατομική απορρόφηση (single-energy X-ray absorptiometry) στην άπω και στην απώτατη περιοχή του πήχεος, κατά την έναρξη της μελέτης και μετά από 1 έτος. Καταγράφηκε, επίσης, ο εμμηνοπαυσιακός δείκτης Kupperman (Kupperman menopausal index, ΚΙ) και η εκτίμηση της κλίμακας άγχους Hamilton (Hamilton anxiety scale, HAMA) κατά την έναρξη και κατά τον 3ο, 6ο και 12ο μήνα της μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μεταξύ των δύο ομάδων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την ηλικία, το ύψος, το ιστορικό εμμηνόπαυσης, τον αριθμό των τοκετών, τη φυσική δραστηριότητα, την έκθεση στο ηλιακό φως, την πρόσληψη καφέ, τον ΗΑΜΑ και την άπω BMD. Στην ομάδα των μαρτύρων, ο δείκτης μάζας σώματος (body mass index, BMI) και η απώτατη BMD ήταν μεγαλύτεροι, ενώ ο ΚΙ ήταν μικρότερος, απ’ ό,τι στην ομάδα HRT. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, ο ΚΙ και η ΗΑΜΑ παρουσίασαν σημαντική ελάττωση, σε σχέση με τις αρχικές τιμές τους και σε σύγκριση με την ομάδα των μαρτύρων. Η BMD, τόσο στην άπω, όσο και στην απώτατη περιοχή του πήχεος, στην ομάδα HRT αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ελαττώθηκε σημαντικά στην ομάδα των μαρτύρων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χορήγηση μικρών δόσεων EV και E3 μειώνει τα κλιμακτηριακά συμπτώματα και προλαβαίνει την απώλεια οστικής μάζας, κατά τη διάρκεια της πρώιμης εμμηνόπαυσης, με ικανοποιητική ανεκτικότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμμηνοπαυσιακός δείκτης Kupperman, Κλίμακα άγχους Hamilton, Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, Οστική πυκνότητα, Πρώιμη εμμηνόπαυση.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής