Τελ. ενημέρωση:

   04-Jan-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2000, 358-365

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συμβολή της δοκιμασίας κόπωσης
με σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου
στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου
και στην πρόβλεψη μειζόνων καρδιακών συμβαμάτων

Η.Ι. ΡΕΝΤΟΥΚΑΣ, Γ.Α. ΛΑΖΑΡΟΣ
Καρδιολογική Κλινική, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"

Η δοκιμασία κόπωσης με σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου αποτελεί καθιερωμένη διαγνωστική μέθοδο στην κλινική πράξη για την ανίχνευση και την παρακολούθηση της «προόδου» της στεφανιαίας νόσου. Η περιοχική κατανομή της μυοκαρδιακής αιμάτωσης μπορεί να απεικονιστεί με τη χρησιμοποίηση ραδιοφαρμάκων, τα οποία κατανέμονται στα επιμέρους μυοκαρδιακά τμήματα ανάλογα με την τοπική αιματική ροή. Με τη σπινθηρογραφική μελέτη ανιχνεύονται οι αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις των επικαρδιακών στεφανιαίων αρτηριών ως ανομοιογένεια διάχυσης του ραδιοφαρμάκου κατά τη φάση της κόπωσης (stress). Πρακτικά, η ισχαιμία του μυοκαρδίου ανιχνεύεται στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης ως ένα αναστρέψιμο έλλειμμα, ένα έλλειμμα δηλαδή το οποίο απεικονίζεται κατά τη φάση της κόπωσης και το οποίο υποστρέφει ή βελτιώνεται στις καθυστερημένες λήψεις ηρεμίας. Σταθερά ελλείμματα, που απεικονίζονται και στις λήψεις ηρεμίας και σε εκείνες μετά από κόπωση, υποδηλώνουν ύπαρξη ουλής στο μυοκάρδιο, απότοκο εμφράγματος. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου σε ό,τι αφορά τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου έχουν υπολογιστεί σε 91% και 89%, αντίστοιχα. Η αυξημένη ευαισθησία των ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών έναντι της απλής δοκιμασίας κόπωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δυνατότητα ποσοτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων, που συντελεί στον περιορισμό του υποκειμενικού λάθους. Επιπρόσθετα, η σπινθηρογραφική μελέτη έχει άριστη αρνητική προρρητική αξία και, κατά συνέπεια, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες αφορούσες τη διαστρωμάτωση κινδύνου εμφάνισης μειζόνων καρδιακών συμβαμάτων στο εγγύς μέλλον σε διάφορες κλινικές καταστάσεις, όπως π.χ. σε ασταθή στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου κ.λπ. Κατά συνέπεια, το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης αποτελεί ιδανική, ως προς τη σχέση κόστος-όφελος, εξέταση για το διαχωρισμό των ασθενών εκείνων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μειζόνων στεφανιαίων συμβαμάτων (αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασταθή στηθάγχη).

Λέξεις ευρετηρίου: Διαστρωμάτωση κινδύνου, Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, Στεφανιαία νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής